TOHOSZ HALGAZDÁLKODÁSI VÍZTERÜLETEIN ÉRVÉNYES HORGÁSZATRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A Tolna Megyei Horgászegyesületek Szövetsége (továbbiakban: TOHOSZ) Intéző Bizottsága határozatai alapján ez a horgászati rend érvényes minden, a DUNA folyam (1493-1520 fkm közötti), a SIÓ csatorna (0-58 fkm közötti), a SÁRVÍZ csatorna (0-37 fkm közötti), szakasza, a KOPPÁNY csatorna (Pári község északi határától a Kapos csatornába való torkollásig), a KESELYŰSI HOLT-SIÓ, és a SZÁLKAI VÍZTÁROZÓ horgászatához megvásárolható valamennyi területi jegy esetén.
Ezeket a szabályokat kell alkalmazni a MOHOSZ által kibocsátott országos területi jegyek esetén is, ha ezeket a halgazdálkodási vízterületeket érinti. A „Turista állami horgászjeggyel”, és az on-line módon megvásárolt területi jegyek birtoklóinak is a jelen szabályzatot kell betartani! A DUNA, a SIÓ és a SÁRVÍZ vízterületein a horgászat mellett állami halászjegy és rekreációs területi jegy birtokában a rekreációs halászat is megengedett, az Országos Kishalász Érdekszövetséghez (OKÉ) tartozó egyesületek tagjai részére.
Az egyes vízterületekre vonatkozó érvényes egyedi horgászrendi szabályok, a területi jegyek hátoldalán kerültek elhelyezésre!
FIGYELEM! A horgászatra és a rekreációs halászatra vonatkozó szabályok, a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (Hhvtv.) 2013. szeptember 1-i, valamint a végrehajtására kiadott miniszteri rendelet(ek) hatályba lépésével jelentősen változtak, azok és későbbi módosításaik ismerete a horgászat gyakorlásához – a jelen horgászrend szerinti horgászathoz is – elengedhetetlen.
A TOHOSZ által kibocsátott területi jegyek, a területi jegyen feltüntetett módon „SZÉP – kártyával”, is megvásárolhatók!

ELLENŐRZÉS
1, Az ellenőrzés, a vonatkozó hatályos jogszabályok, a horgászrend betartatását, a halállomány védelmét szolgálja és a becsületes horgászokért, rekreációs halászokért történik. Ezért azt nem szabad indokolatlan zaklatásnak tekinteni. Kérjük, jelezze a hivatásos halőröknek, ha engedély nélküli vagy szabálytalan horgászatot, halászatot észlel!
2, A hivatásos halőrt, rendészeti feladatot ellátó személyként, fokozott jogi védelem illeti meg, intézkedései kötelező érvényűek. A hivatásos halőr (és a más, ellenőrzésre jogosult hatóságokat képviselő személy) jogosult a horgász és a rekreációs halász okmányainak, zsákmányának, indokolt esetben felszerelési tárgyainak, csomagjainak, és járművének ellenőrzésére. A kifogott halakat, és az előírt okmányokat az ellenőrzött személy felszólítás nélkül is köteles bemutatni.
3, A halgazdálkodási jog gyakorlója a TOHOSZ. Ezért annak választott tisztségviselői is, mint a jogtulajdonos képviselői, jogosultak részt venni az ellenőrzésben, figyelmeztethetik a szabálytalankodókat a szabálysértés abbahagyására, indokolt esetben hatósági segítséget kérhetnek, eljárást kezdeményezhetnek.
4, A Hhvtv. és más vonatkozó jogszabályok, illetve a TOHOSZ halgazdálkodási vízterületein érvényes horgászrend, vagy a rekreációs halászrend egy, vagy több pontjának megsértése esetén a hivatásos halőr jegyzőkönyvet vesz fel, fénykép és/vagy videó felvételt készít. Az ellenőrzésre jogosult személy a jogosulatlanul horgászótól, vagy halászótól elveheti a tárgyi bizonyítékokat. Az elvett eszköz(ök)ről, okmányokról átvételi elismervényt ad. Az ellenőrző személy, a jogellenesen kifogott hal haladéktalan visszajuttatására utasíthatja az ellenőrzöttet.
5, Az a személy, akitől a területi jegy bevonásra került, vagy a hal fogásával kapcsolatban büntetőjogi, vagy szabálysértési felelősségét állapították meg, és ezért, vagy a halgazdálkodási jogszabálysértés miatt a halgazdálkodási hatóság állami horgászjegy és halászjegy váltásától eltiltó határozatának hatálya alatt áll, semmilyen jogcímen nem horgászhat, és rekreációs halászati tevékenységet sem folytathat a TOHOSZ halgazdálkodási vízterületein. Amennyiben ilyen személyt horgászaton, vagy halászaton érnek az ellenőrzést végzők, – kártalanítás nélkül – bevonják az esetleges okmányait, lefoglalják a tárgyi bizonyítékokat, és feljelentést tesznek az illetékes halgazdálkodási hatóságnál.
6, Az előző 4. és 5. pont alá tartozó ügyekben a TOHOSZ a tudomására jutás, és az elmarasztalás jogerőssé válását követően, továbbá azon túl, saját hatáskörben is elmarasztalást, eltiltást alkalmaz. A horgász, vagy a rekreációs halász általi, vagy engedély nélkül ilyen tevékenységet végzők szándékos, és/vagy gondatlan szabálysértés elkövetése egyaránt súlyos etikai és fegyelmi vétségnek is minősül a horgásztársadalom írott és íratlan szabályrendszerében, ezért az elmarasztalt személyekkel szemben a TOHOSZ, a horgászattól és a rekreációs halászattól való eltiltást alkalmazza az általa működtetett halgazdálkodási vízterületekre vonatkozóan. (Lásd: a „A szabálytalan tevékenységet folytató horgászok, rekreációs halászok szankcionálásáról” szóló fejezetet.)
Ez az eltiltás csak a TOHOSZ –fent meghatározott- halgazdálkodási vízterületeire érvényes, és ugyan összefügg az elkövetett szabálysértéssel, de az abban kirótt szankciók mértékén, időtartamán túl alkalmazható, alkalmazandó. Ha a szabálysértési eljárás olyan területi jegyet érint, amelynek érvényességi ideje még nem járt le, akkor azt érvényteleníteni kell, illetve érvénytelenként kell kezelni. A szabálysértést elkövető személynek a területi jegyét a TOHOSZ az eltiltása lejártát követően sem adja vissza (a jogerős határozattal elmarasztalt a bűnjelként bevont területi jegyet a szankcionált időszakot követően sem kapja vissza!) A szabálysértést elkövető nem jogosult az érvénytelenített területi jegy után pénz visszatérítésre sem.
A TOHOSZ, a szabálysértés tényéről tájékoztatja a horgász egyesületét.
A TOHOSZ a szabálysértésekről a honlapján és közösségi oldalán az adatvédelmi szabályokat szem előtt tartva tájékoztatást tesz közzé.

SZEMÉLYI-, ÉS ESZKÖZHASZNÁLATI FELTÉTELEK, MEGTARTHATÓ MENNYISÉGEK ÁLTALÁNOS RENDJE
Ahol a jelen horgászrend az egyidejűleg használható készségek számát említi, ott a vízbe bevetve mindig csak az engedélyezett darabszámú készség lehet. Előkészített állapotban azonban többet is lehet a parton készenlétben tartani, de azok úgy helyezhetőek el, hogy a horgász háta mögött – felcsalizatlan állapotban – legyenek, és még a látszatát is kerülni kell annak, hogy azokkal is időlegesen, vagy folyamatosan horgásznak.

1, Felnőtt horgász
– az, aki a 15. életévét betöltötte és eredményes állami horgászvizsgát tett, továbbá az állami horgászjegy és fogási napló kiváltásakor az általános alapdíjat vagy a pótdíjjal megnövelt összeget fizette meg. Ebbe a körbe tartozhatnak választásuk szerint, az ifjúsági (15-22. életév között), a női, a betöltött 70. életév feletti, és az igazolt fogyatékkal élő horgászok.
– egyidejűleg 2 készséget használhat a törvény által engedélyezett horog mennyiséggel, valamint 1×1 méternél nem nagyobb méretű csalihalfogó hálót

2, Kedvezményes két botos horgász
– az, aki rendelkezik az adott évre érvényes állami horgászjeggyel és fogási naplóval, kiváltásakor az általános alapdíjat vagy a pótdíjjal megnövelt összeget fizette meg, továbbá igazoltan fogyatékkal él, vagy betöltötte a 70. életévét.
– egyidejűleg 2 készséget használhat a törvény által engedélyezett horog mennyiséggel, valamint 1×1 méternél nem nagyobb méretű csalihalfogó hálót

3, Ifjúsági horgász
– az, aki a 15. életévét betöltötte, de a 18. életévét adott év december 31. napjáig még nem tölti be, eredményes állami horgászvizsgát tett, továbbá az állami horgászjegy és fogási napló kiváltásakor az általános alapdíjat vagy a pótdíjjal megnövelt összeget fizette meg.
– ebbe a körbe tartozók egyidejűleg 1 készséget használhatnak a törvény által engedélyezett horog mennyiséggel, valamint 1×1 méternél nem nagyobb méretű csalihalfogó hálót.

4, Felnőtt külföldi horgász
– az, aki a 15. életévét betöltötte, az adott évre magyarországi egyesületi tagsággal nem rendelkezik, de van érvényes Magyar állami horgászjegye és fogási naplója.
– egyidejűleg 2 készséget használhat a törvény által engedélyezett horog mennyiséggel, valamint 1×1 méternél nem nagyobb méretű csalihalfogó hálót

5, Gyermek horgász
– az, aki betöltötte a 3. életévet és 15. életévet adott év december 31-ig még nem tölti be,
– egyidejűleg használható készsége: 1 db horgászboton maximum 1 db 1 ágú horoggal, (ez a készség alkalmas lehet úszós, vagy fenekező, vagy pergető horgászatra, de bojlis módszer nem alkalmazható, ide nem értve a pergető műcsalit).
– napi darabszám-korlátozás alá tartozó halfajokból naponta összesen 1 darabot (évente max. 10 darabot), a napi darabszám-korlátozás alá nem eső őshonos halfajokból naponta összesen 3 kg-ot foghat ki.
– továbbá a napi darabszám-korlátozással nem érintett nem őshonos halfajokból is együttesen naponta összesen legfeljebb 3 kg-ot foghat és tarthat meg. A törpeharcsa és a busa nem számít bele ebbe a keretbe.
– gyermek horgásznak naponta 06:00 órától, 20:00 óráig engedélyezett a horgászat, kizárólag nagykorú személy állandó és folyamatos felügyelete mellett.
– gyermek területi jeggyel csak az a gyermek horgászhat, akinek a nevére az ki van állítva. A felügyeletet ellátó, az oktatáson, és az alkalmankénti rövid idejű bemutatáson kívül, a gyermek eszközeivel folyamatosan nem horgászhat, halat nem tarthat meg. Kivétel, ha Ő is rendelkezik a vízterületre érvényes területi jeggyel, és a segítségnyújtás alatt, a gyermek készségeivel együtt, a használható eszköz mennyiséget nem lépi túl!

HORGÁSZAT SORÁN BETARTANDÓ ELŐÍRÁSOK
1, A horgászatot csak az kezdheti meg, akinél fizikailag ott van: egy arcképes személyazonosságot igazoló okmány, az érvényes Magyar Horgászkártya az állami horgászjegy (vagy turista állami horgászjegy) és fogási napló, továbbá, a napló kitöltésére alkalmas toll, valamint a nevére kiállított érvényes területi jegy (amely online vásárlással is beszerezhető). Egy mérőszalag, valamint mérleg, továbbá a merítő- és haltartó szák, és ezen kívül a szemét elszállítására alkalmas zacskó, vagy más hasonló tároló eszköz. A nagytestű halak védelme érdekében javasolt pontymatrac használata.
2, A horgászat csak akkor kezdhető meg, ha az igénybe vételre kiszemelt horgászhelyet (de legalább 5 méteres sugarú körben) előzetesen a szeméttől megtisztították. Ha ez elmarad, akkor a horgász a 14. pontban részletezett következménnyel számolhat. Természetesen elvárás, hogy a horgászat befejeztével is tiszta területet hagyjon maga után!
3, Horgászni egész évben, naponta 00:00 órától, 24:00 óráig lehet.
A vízterületeken, a jégen tartózkodás szabályai szerint a lékhorgászat – saját felelősségre – megtűrt tevékenység, de csak akkor, ha a jég vastagsága legalább 20 centiméter, és a biztonsági intézkedéseket előzetesen és folyamatosan megtették.
4, TILOS olyan módszert, eszközt alkalmazni, amellyel a hal önmagát akasztja a horogra. (Ilyen például: a rugós, vagy elektromos önbevágó, stb.). A kifárasztott hal vízből történő kiemeléséhez, a 0,5 kg-nál nagyobb egyedek esetében merítőszák használata kötelező! A kifogott halat szárazon, csónakban, vagy a vízben lassú, kínlódásos fulladásnak kitenni TILOS! A halat, a parton vonszolni, a földön, a csónakban vergődni hagyni, vagy részére bármilyen más módon indokolatlan sérülést, szenvedést okozni TILOS
5, A szabályosan kifogott és elvinni kívánt, méretkorlátozással védett halat a horgász még a vízparton – a vízpart elhagyása előtt – köteles gyorsan és kíméletesen megölni. Az ilyen élő hal szállítása TILOS!
6, A napi darabszám korlátozással védett halat a megfogást és a szákba (kantárra) történő elhelyezést követően, a fogási naplóba azonnal be kell jegyezni, a horgászvíz pontos megjelölésével. Csak ezt követően vethető be ismét a készség. A fogási naplóba rögzített, megtartott hal cserélése TILOS. Más részére halat kifogni, vagy a vízparton átadni, elajándékozni, értékesíteni, más személy által elszállíttatni TILOS.
Az előző csoportba nem tartozó halfajokat a horgász a horgászat befejezését követően köteles bejegyezni a fogási naplóba az előírásnak megfelelő módon, a horgászvíz pontos megjelölésével.
A méretkorlátozással védett hal megtartható méretét – a mérőszalagot a hal oldalán vezetve –, az orrcsúcstól a farok úszó tövéig tartó méréssel kell megállapítani. Mérőszalag használata kötelező.
7, Több napig tartó horgászat esetén a horgász egy időben legfeljebb a területi jegye által 2 naptári nap alatt együttesen megtartható halmennyiséget tarthat magánál, de csakis hálós haltartó eszközben (pl.: maximum a 6 db méret- és darabszám korlátozással védett halfajból 4 db pontyot tárolhat egyidejűleg) a horgászhelyen, vagy a horgászathoz használt vízi járműben, vízijármű mellett, amennyiben azokat a napi fogható mennyiségek betartásával fogta és könyvelte el a fogási naplójában. A zsákmányt kizárólag addig tárolhatja, ameddig ő maga is a helyszínen –a tároló eszköz mellett- tartózkodik. Fém haltartó eszköz nem használható!
8, Ha a horgász a napi darabszám korlátozással védett halakból elérte a napi, a heti, a féléves vagy az éves engedélyezett darabszámot, vagy a megtartható maximális súlymennyiséget, akkor a horgászatot azonnal köteles befejezni. Ilyenkor más halfajra sem horgászhat tovább.
A lejárt éves, féléves területi jegyből visszamaradt halmennyiség megfogási lehetősége nem vihető tovább. Akinek az éves, féléves területi jegye az előbbiek miatt járt le, és ha az év végéig még horgászni szeretne, akkor korlátozás nélkül vehet napi-, és heti területi jegyet. Ilyenkor a lejárt és az új területi jegyeket is magánál kell tartania, és kérésre be kell tudni mutatnia, mivel a fogási naplóba rögzített zsákmányolások jogosultsága csak így bizonyítható!
9, Ha a horgászat során bármilyen okból olyan hal akad sorozatosan a horogra, amely nem tartható meg, akkor a horgász köteles más módszerrel horgászni. Amennyiben ez sem hoz változást, akkor köteles horgászhelyet változtatni. Az ilyen horgászhelyet a hivatásos halőrnek, vagy a Szövetségi Irodának köteles a horgász bejelenteni, a halvédelem hatékonyságának növelése érdekében.
10, Bármely halfaj egyedei közül a rekord méretű halat, valamint a műanyag haljellel jelölt halakat a lehető legrövidebb időn belül be kell jelenteni a hivatásos halőrnek, vagy a Szövetségi Irodának, és a hal méreteit, a fogás lehető legpontosabb helyszínét, a hal vizuálisan megállapítható élettani állapotát közölni kell a halgazdálkodó részére. A rekord méretű és a jelölt hal csak a legrövidebb ideig (a mérlegelésig és a fotó, vagy a rövid videó elkészítéséig) lehet kint a vízből. Elvárás a legkevesebb sérülésokozás és a gyors visszahelyezés, a hal kímélése érdekében
11, Horgászhelyet érkezési sorrendben lehet elfoglalni. Ez alól kivételt képeznek a helyfoglalásos jogosultság megvásárlásával kijelölésre kerülő horgászhelyek. A horgászhelyek alatt az egyes horgászok közötti egymástól mért kb. 10 méter távolságot értjük. Egy érvényes területi jeggyel egy horgászhely foglalható el és használható egyszerre. Továbbá ott helyezhetők el a horgászfelszerelések, a kényelmi eszközök, de csak a horgászat időtartamáig. A csónakból és a partról történő horgászat sem jogosít fel senkit semmilyen módon jelölt, vagy foglalt hely létesítésére, és annak kikövetelésére. Más horgász részére helyet lefoglalni horgász felszerelés odahelyezésével, csónak kikötésével, etetéssel, vagy más egyéb módon és módszerrel sem lehet.
12, Mozgáskorlátozottak és más fogyatékkal élők részére a könnyebb megközelíthetőség miatt, kijelölt és megjelölt horgászhely(ek) lesz(nek) fenntartva. Kérjük, ez(eke)t részükre szabadon hagyni, illetve megérkezésükkor önkéntesen átadni.
13, A horgászat során kerülni kell a túlzott mennyiségű etetőanyag használatot. Etetni csak környezetkímélő etetőanyaggal lehet. Ilyen a szemes termény, a granulátum, a pellet, a bojli. Az elviselhetetlen bűzösségig erjesztett, a manipulált, vagy gyorsan bomló szerves anyagot tartalmazó etetőanyag és csali használata TILOS.
14, A horgászhelyet tisztított állapotban kell folyamatosan tartani és elhagyni. A horgász köteles a keletkezett szemetet, hulladékot magával vinni a horgászat befejezése után. Ha az ellenőrzés azt állapítja meg, hogy az a horgászhely, ahol a horgászat történik szemetes, és azt a horgász felszólításra sem hajlandó azonnal megtisztítani, vagy nem rendelkezik az előírt szemét tároló és szállító alkalmatossággal, akkor a horgásztól a területi jegyét a hivatásos halőr bevonhatja, vagy a szeméttároló alkalmatosság beszerzéséig horgászatát felfüggesztheti. Szemetelésnek minősül a cigarettacsikk, a napraforgó és egyéb magvak héjának vízen, vagy a parton való eldobása is. A kifogott hal megtisztítása a halgazdálkodási vízterületen nem engedélyezett!
15, Haltelepítések alkalmával a telepítő helytől számítottan, 100 méter sugarú körön belül mindennemű horgászat, és rekreációs halászat 24 órán keresztül TILOS! A haltelepítések időpontja, a tilalommal érintett terület, és a horgászati korlátozás időtartama az adott időszakban kifüggesztésre, az elektronikus közösségi oldalakon és/vagy a hivatásos halőrök által, bejelentésre kerül.
16, Az éjszakai horgászatnál a horgászhely, a csónak, valamint a jelzőbója megvilágítása napnyugtától napkeltéig folyamatosan kötelező!
17, Horgászonként naponta összesen maximum 2 db jelző bója helyezhető el, de csak a partra merőlegesen, a jelen horgászrend szabályai szerint, a területi jegy érvényességi és a horgászat tényleges időtartamáig. A horgászat befejeztével a jelzésre alkalmazott bójákat, anyagokat, eszközöket kötelező eltávolítani. A több bója, a megtévesztő bója használata TILOS. A vízparton csak fém és műanyag bottartó használható. A növényzetet csonkítani TILOS.
18, A horgászkészségeket úgy szabad bevetni, hogy az a meder képzeletbeli felezővonalára legyen merőleges, és ne zavarja a szomszédos, és a szemben levő horgászok, vagy rekreációs halászok egyikét sem.
19, A horgász köteles olyan közel – maximum 10 méteren belül – tartózkodni a bevetett készségeihez, hogy kapás esetén azonnal bevághasson, még elektromos kapásjelzők használata esetén is. Amennyiben ennél nagyobb távolságra, vagy hosszabb időre elhagyja a horgászhelyet, a horgászkészségeket köteles kivenni a vízből. A pergetést végző horgász nem tarthat egy másik, felcsalizott felszerelést bevetve a vízben, ha a horgászhelyét elhagyja.
20, Az érvényes területi jeggyel rendelkező horgász semmilyen jogcímen nem adhatja át horgászati jogosultságát más személynek, még családtagnak sem, és területi jegy nélküli horgászathoz nem biztosíthat felszerelést. Bevetett készségek őrzésével mást megbízni, még átmenetileg sem szabad. Ha az ellenőrzés mégis ennek ellenkezőjét tapasztalja, akkor a területi jegy, továbbá az állami horgászjegy bevonásra, és a halgazdálkodási hatósághoz feljelentés kíséretében, továbbításra kerül. Segítséget csak abban az esetben tűrünk el, ha az egy nagyobb súlyú halegyednek (kb. 5 kg felett), a horgászhelyen történő kíméletes kiemelését, szákolását szolgálja.
21, A vízpartra nagy mozgásigényű, és zajkeltő állatok kivitele TILOS. Kivétel, ha a kivitt állaton szájkosár, és a gazdája közvetlen közelében, biztonságosan megkötött helyzetben van, és más jelenlévőket, továbbá felszereléseket nem veszélyeztet. A kutya által keletkező hulladék, ürülék eltávolítását, a szemét kezelésére vonatkozó szabályok szerint kell megoldani. A kutya fürdetése ott bonyolítható le, ahol nem tiltott, és személyeket, vagy eszközöket nem zavar, nem veszélyeztet.
22, A vízterületeken – a szükséges vízügyi, erdészeti, mezőgazdasági és halászati munkák kivételével, amit viszont a horgász tűrni köteles – a mások pihenését zavaró, zajkeltő eszközök (rádió, magnó, stb.), és módok használata TILOS. Kerülni kell a hangoskodást, és a másokat megbotránkoztató trágár beszédet. A nyilvánvaló alkoholos befolyásoltság esetén a területi jegy kiadása megtagadható, illetve a horgászat megtiltható, a vízterület elhagyására való felszólítás mellett.
23, A vízterületeken a TOHOSZ által fenntartott egyesületi-, megyei- és országos versenypályák is kialakításra kerültek, kerülhetnek. A versenyek alkalmával a kijelölt parti területekkel párhuzamos teljes mederkeresztmetszetben a horgászat, és a rekreációs halászat csónakból is TILOS. Oldal irányban minimum 50 méter távolságot kell elhagyni a szélső versenyzőktől. A többi hely horgászható. A kijelölt terület rövidebb/hosszabb szakaszokon, vagy teljes egészében lezárásra kerül a verseny előtt 1 órával kezdődően, és a versenyt követő további 1 órás időtartamig. A versenyre igénybe vett, és lezárt szakasz megjelölése mindig kifüggesztésre kerül a vízparton, de felvilágosítás kérhető a hivatásos halőröktől is. Kérjük ezt figyelemmel kísérni.
24, A vízterületen a halgazdálkodó a telepítések mellett halszaporítást és halvédelmi tevékenységet is végez. Ezen tevékenység esetenként a horgászat korlátozásával is járhat. Kérjük, hogy a halszaporításhoz használt jelöléseket, eszközöket, a kijelölt ívó és vermelő helyeket kerüljék ki, azok esetleges sérüléseit a hivatásos halőröknek, vagy a Szövetség irodán jelentsék be.

CSÓNAK HASZNÁLAT RENDJE
1, Csónakból történő horgászat esetén a parti horgász zavarása TILOS. Ezért, ahol csak a parti horgászat, vagy a rekreációs halászat a lehetséges és megengedett, ott a partvonaltól számítottan kb. 50 méterig (a Sión és a Keselyűsi Holt-Sión kb. 30 m, Sárvízen kb. 15 m) a meder felé tartóan és kb. 50 méter szélességben, szabad távolságot kell a csónakosnak elhagynia a parti horgásztól, rekreációs halásztól. Ezt a szabályt a pergetőknek, a kuttyogtatóknak és a rekreációs halászoknak is be kell tartani. Csónakkal és egyéb vízi járművel, a lehető legrövidebb idő alatt kell elérni a víztest képzeletbeli felező vonalát, és ott kell haladni a többi horgász, és rekreációs halász zavarása nélkül.
2, A csónakos horgászat során használt rögzítő karók, és más eszközök sem hagyhatók benn a vízben, azokat a horgászat befejeztével el kell távolítani.
3, A vízi közlekedésre vonatkozó szabályok (57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet a vízi közlekedés rendjéről) betartásán túl, a biztonsági előírások szerinti eszközök meglétéről a horgásznak kell gondoskodnia.
4, A csónak tárolása, használata során a környezetvédelemre, a balesetvédelemre vonatkozó szabályokat a csónak használójának kell betartani. A TOHOSZ az ezek elmulasztásából keletkezett károkért nem tartozik felelősséggel! A TOHOSZ kikötőhelyet nem biztosít és nem tart fenn. (Kivétel: Keselyűsi Holt-Sió és Szálkai víztározó, itt kijelölt, őrzés nélküli kikötési szakaszok vannak.)
5, A csónakot úgy kell kikötni minden helyszínen és alkalommal, hogy az a csónak orránál, és még legalább egy ponton a faránál, megfelelően rögzítve legyen. Biztonsági szempontból legalább 8 méter hosszú legyen a kikötésre használt lánc, kötél, stb.
6., Az éjszakai horgászatnál a csónak megvilágítása napnyugtától napkeltéig folyamatosan kötelező!

A GEMENC ZRT. A DUNA-DRÁVA NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁGA, A VÍZÜGYI HATÓSÁGOK, AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL ELŐÍRT KÖVETELMÉNYEK
1, A vízterülethez kapcsolódó teljes parti területen a tűzrakás szigorúan TILOS! Kivétel, a külön kérelemre engedélyezett helyeken. A horgász az ilyen engedély birtokában is csak gázüzemű berendezést használhat, tűztálcára helyezve az égőfejet. A területen a növényzet tűzrakáshoz sem használható fel.
2, Sátor, lakókocsi, és egyéb kempingezési célú eszköz, a közegészségügyi előírások betartása érdekében, csak a területtulajdonosok és/vagy a hatóságok által kijelölt területen engedélyezett. A horgászok is csak legfeljebb 2,5 méter átmérőjű napernyőt használhatnak minden napszakban, a horgászatuk teljes időtartama alatt. Az ettől eltérő eszközöket felszólításra el kell bontani.
3, Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009.évi XXXVII. törvény és a végrehajtására kiadott miniszteri rendelet(ek) értelmében, 08.28. és 09.30. közötti időszakban mindennap délután 15:00 órától másnap 9:00 óráig vadászat miatt erdőlátogatási tilalom lesz. Ezen időszak alatt a Gemenc Zrt. által kezelt, horgászvízzel érintkező erdőben, a vízpartokon tartózkodni és közlekedni TILOS és életveszélyes. Kérjük, és ajánljuk a vízterületeket legalább egy órával korábban elhagyni, és csak legalább egy órával később felkeresni.
4, A víztesteken, és azok parti szakasza teljes területén, a szabályozott horgászati renden túl TILOS a helyi élővilág állapotának, minőségének bármilyen megváltoztatása, zavarása, a víz szennyezése, és a szemetelés minden változata.
5, Fürödni a vízterületeinken életveszélyes, ezért csak a kijelölt strand szakaszok használata javasolt, vagy engedélyezett, illetve ott is csak a saját felelősségvállalással lehet gyakorolni!
6, Védett, vagy fokozottan védett hal kifogása esetén a hal kíméletes visszahelyezése után kérjük, a fogás helyét, idejét, faját a DDNP Igazgatóságnak (7625 Pécs, Tettye tér 9. – 06/72-517-200) és a TOHOSZ-nak a területi jegyen feltűntetett bármelyik elérhetőségen szíveskedjenek bejelenteni.
7, Természetvédelmi oltalom alatt álló területen mindenki saját felelősségére tartózkodhat. Esetleges balesetért a Gemenc Zrt-t, a DDNP Igazgatóságot, a KDTVIZIG-ot és a ADUVIZIG-ot, valamint a TOHOSZ-t felelősség nem terheli. A területen való tartózkodással okozati kapcsolatban felmerült károkozásért az elkövetőt anyagi felelősség terheli.
8, Fakivágás, ágas szedés, bódé, stég, állásépítés, partfal átalakítás, állatok és növények gyűjtése, csaliállat ásás, a vízi növényzet irtása, kizárólag a DDNP írásos engedélyének birtokában végezhető, egyébként TILOS!
9, A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban Tvt.) 38 § (1) bek. h) pontja értelmében védett területen a horgászat és a halászat, a természetvédelmi hatóság engedélyéhez kötött tevékenység. A Tvt. 40 § (1) bekezdés értelmében fokozottan védett természeti területre történő belépéshez – a jelzett turista utak és tanösvények kivételével – a természetvédelmi hatóságnak, az igazgatóság (területileg illetékes Nemzeti Park Igazgatóság) szakértői véleményének figyelembevételével kiadott engedélye szükséges. A Tvt. 38 § (1) j) pontja kimondja, hogy a védett természeti területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges járművel történő közlekedéshez, az arra kijelölt utak, az engedélyezett tevékenységhez szükséges munkagépek, valamint a feladatukat ellátó – külön jogszabályokban erre feljogosított – személyek járművei kivételével.
10, A töltéseken, gátakon, műtárgyakon, árterekben való közlekedés engedélyköteles, és az időjárás függvényében ezeken a helyszíneken korlátozásra kerülhet sor. Engedélyt vásárolni a Vízügyi szervezetek kirendeltségein lehet.
11, A horgászati, vagy halászati tevékenység nem járhat a vízügyi műtárgyak, partvédőművek, hajóútkitűző jelek, az egyéb mérnöki jelek rongálásával és engedély nélküli átalakításával, elmozdításával.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK:
1, A TOHOSZ halgazdálkodási vízterületein való tartózkodás, horgászatot nem érintő általános szabályai a harmadik személyekre (családtagokra, és a kísérőkre) is vonatkoznak. Betartásáért és betartatásáért az a horgász, vagy a rekreációs halász a felelős, akihez ezek a személyek tartoznak, és Ő a felelős az okozott károk megtérítéséért.
2, Minden – itt nem felsorolt – további esetben a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. Törvény, a kapcsolódó törvénymódosítások, végrehajtási rendeletek és a MOHOSZ Választmányának horgászatot és rekreációs halászatot érintő, országos horgászrendi szabályai érvényesek és irányadók.
3, A horgászat megkezdése előtt az érvényes helyi, aktuális szabályokról mindig meg kell győződni. Hívja a hivatásos halőröket, keresse fel az elektronikus közösségi oldalakat!
4, A TOHOSZ halgazdálkodási vízterületei többcélú hasznosításúak. Ezért kérjük, hogy a horgász és a rekreációs halásztársak indokolatlan zavarásához hasonlóan, a vízisportot űzőket, a hajó forgalomban és más szabadidős tevékenységekben résztvevőket se zavarják, veszélyeztessék! Ezt várjuk el viszont, az érintettektől is! Köszönjük!
5, Kérünk mindenkit, aki a TOHOSZ halgazdálkodási vízterületein horgászik, vagy rekreációs halászatot folytat, hogy óvja, védje a halállományt, és ne irigyelje mások halfogását, sőt tapasztalataival, tanácsaival segítse horgásztársait, rekreációs halásztársait, mindenekelőtt a fiatalokat, a nőket, a kezdőket és a más tájakról érkezett horgász turistákat, és azokat az időskorúakat, vagy fogyatékkal élőket, akik emiatt fokozottabb mértékben a segítségre rászorulhatnak.

A TOLNA MEGYEI HORGÁSZEGYESÜLETEK SZÖVETSÉGE HALGAZDÁLKODÁSI VÍZTERÜLETEINEK HATÓSÁG ÁLTAL KIJELÖLT KÍMÉLETI TERÜLETEI

A 2013. évi CII. törvény a halgazdálkodásról és a hal védelméről, valamint a vidékfejlesztési miniszter 133/2013. (XII.29) a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló VM rendelete 4 § (2-6) bekezdései alapján a Tolna Megyei Horgászegyesületek Szövetsége halgazdálkodásában lévő vízterületen a halak telelésére és szaporodására alkalmas szakaszok lettek kijelölve a Halászati hatóság által.

Duna folyam 1493 és az 1520 folyamkilométer közötti szakaszán:
1.1 Téli vermelő helyek
Szigorúan TILOS a horgászat és a rekreációs halászat az alábbi téli vermelő helyeknek kijelölt területeken november 15. napja és február 28-a közötti időszakban.
a, Bogyiszló alatti partszakasz (homoki rész)
Helymeghatározása:
Az üdülő lejáratától Délre 180 méterre található 1-es ponttól kezdődő 320×500 méteres sávban, a part éltől 50 méterig a Duna középvonala felé tilos a horgászat és a halászat a vermelési időszakban. A kijelölt terület nagysága 20,5 ha, melyből 2,5 ha esik közvetlenül a Duna vízfelületére közepes vízállásnál.
1-es végpontja a horgásztanyáktól délre 70 m-re: GPS koordinátái: É-K: 46.3838119° 18.8825691°
2-es végpontja az 1-es ponttól a Duna irányába 320 m-re Keletre, a part éltől 50 méterre a Duna középvonala irányába: GPS koordinátái: É-K: 46.3844188° 18.8866675°
3-as végpontja az első kőgát felett az 1502 fkm-nél: GPS koordinátái: É-K: 46.3796968° 18.8888562°
4-es végpontja az 1-es ponttól 540m-re Délre: GPS koordinátái: É-K: 46.3790602° 18.8835132°
b, Dombori alatti partszakasz (Vízkúti rész)
Helymeghatározása: Dombori község Duna felé eső végétől Déli irányban 840 méterre kezdődik, és a töltés kanyarulat közepéig a parton 50 méteres sávban tartózkodni, a part éltől pedig 70 méter széles sávban horgászni és halászni a vermelési időszakban tilos. Területe kb. 11 ha.
1-es végpontja a sóder lerakótól Délre 200 méterre: GPS koordinátái: É-K: 46.4204346° 18.8919032°
2-es végpontja az 1-es ponttól a Duna irányába 100 méterre Dél-Keletre, a part éltől 70 méterre a Duna középvonala irányába: GPS koordinátái: É-K: 46.4196876° 18.8937458°
3-as végpontja a tengerszem Északi részéig tartó szakasz: GPS koordinátái: É-K: 46.4123871° 18.8870054°
4-es végpontja az 1-es végponttól 1010 méterre Délre: GPS koordinátái: É-K: 46.4125868° 18.8857073°
c, Siótorkolat környéke
Helymeghatározása: A terület Északi pontja a Sió torkolat északi sarkától mért 200 méter, déli pontja az Északi saroktól mért 500 méter, míg horizontálisan a Duna középvonaláig terjed. Területe 15 ha, melynek 100%-a a Duna vízfelületére esik.
1-es végpontja a torkolat Északi sarkától 200 méterre Északra:
GPS koordinátái: É-K: 46.3399989° 18.8946524°
2-es végpontja a Duna középvonala az 1-es végpont magasságában:
GPS koordinátái: É-K: 46.3399877° 18.8976806°
3-as végpontja a Duna középvonala a 4-es végpont magasságában:
GPS koordinátái: É-K: 46.3341582° 18.8989359°
4-es végpontja az 1-es végponttól 540 méterre Délre: GPS koordinátái: É-K: 46.3337285° 18.8955510°
1.2 Ívásra és ivadékbölcsőnek alkalmas helyek
Szigorúan tilos a horgászat és a rekreációs halászat az alábbi szaporodó helyeknek kijelölt területeken március 01. napja és június 15-e közötti időszakban.
a, Bogyiszló alatti mellékágak (Karaszi fok)
Helymeghatározása: A horgásztanyáktól délre 600 méterre az első kőgáttól (1502 fkm) kezdődően kb. 1600 méter hosszan Déli irányba.
1-es végpontja a horgásztanyáktól délre kezdődően: GPS koordinátái: É-K: 46.3788234° 18.8835025°
2-es végpontja az 1-es végponttól a Duna irányába 480 méterre Keletre, a part éltől 90 méterre a Duna középvonala felé: GPS koordinátái: É-K: 46.3797412° 18.8902402°
3-as végpontja a negyedik kőgátig terjedő szakasz: GPS koordinátái: É-K: 46.3654395° 18.8944459°
4-es végpontja az 1-es végponttól 1800 méterre Délre a gáton haladva:
GPS koordinátái: É-K: 46.3641957° 18.8865066°
b, Gerjen melletti mellékágak (Gerjeni sziget)
Helymeghatározása: A gerjeni gátőrháztól Délre 140 méterre kezdődően az 1513 fkm-ig terjedő szakasz.
1-es végpontja a gerjeni gátőrháztól 140 méterre, Délre: GPS koordinátái: É-K: 46.4972401° 18.9052606°
2-es végpontja az 1-es végponttól Keletre 300 méterre: GPS koordinátái: É-K: 46.4975355° 18.9093375°
3-as végpontja az 1513 fkm-nél a Dunán: GPS koordinátái: É-K: 46.4716208° 18.9191651°
4-es végpontja az 1513 fkm-nél a parton: GPS koordinátái: É-K: 46.4713843° 18.9172769°
c, Dusnoki mellékágak (Kacsaúsztató)
Helymeghatározása: A Duna Bács-Kiskun megyei oldalán található, Dusnok község.
1-es végpontja a part éltől 140 méterre a Duna középvonala felé:
GPS koordinátái: É-K: 46.396910° 18.8851762°
2-es végpontja a Doromlási útnál található: GPS koordinátái: É-K: 46.3991964° 18.8999766°
3-as végpontja a 2-es végponttól Délre 1770 méterre a gátkoronát követve Déli irányba:
GPS koordinátái: É-K: 46.3801705° 18.8994348°
4-es végpontja az 1502 fkm-nél található: GPS: É-K: 46.3802149° 18.8925254°

SZÁLKAI VÍZTÁROZÓRA érvényes területi jegyet kiegészítő BOJLIS (BEHÚZÓS TERÜLETI JEGY) MELLÉKLETE

1) FIGYELEM! Ez a melléklet csak azokat a szabályokat tartalmazza, amelyek eltérnek a „A TOHOSZ HALGAZDÁLKODÁSI VÍZTERÜLETEIN ÉRVÉNYES HORGÁSZATRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK”-tól. Azonban az abban levő szabályok betartása a BOJLIS (behúzós) horgászok részére is kötelező! Az ilyen területi jegyet váltó horgász az egyéb horgászmódszerek mellett célzottan nagytestű pontyra, amurra és harcsára is horgászhat, ideértve a stupekos, szakítóbólyás (azonban víz feletti zsinórvezetés balesetvédelmi szempontok miatt veszélyes és TILOS!) horgászatot is.

2) Bojlis szabályok szerinti horgászatra, CSAK A „BOJLIS (BEHÚZÓS TERÜLETI JEGY) ” címen váltott jegy jogosít a jelen BOJLIS MELLÉKLET-tel együtt.

3) A TOHOSZ az É-i kőfal nyugati szélétől a zárógát előtti 100 méteres távolságig, és a D-i oldalon, az átvágástól számított 100 métertől a zárógát előtti 100 méterig elterülő szakaszon engedélyezi, a bojlis (behúzós) módszerrel való horgászatot.

4) A „BOJLIS (BEHÚZÓS TERÜLETI JEGY)”-et váltó horgász a Szálkai víztározó egész vízfelületén horgászhat, de csak az előző „3)” pontban meghatározott szakaszon alkalmazhatja az engedélyezett bojlis (behúzós) módszereket, az azon kívüli területeken nem! Azaz a “3)” pontban megjelölt területen kívül, a „Felnőtt parti” horgászokra vonatkozó szabályokat köteles betartani a bojlis (behúzós) területi jeggyel rendelkező horgász is!

5) Egy horgász, egy „BOJLIS (BEHÚZÓS TERÜLETI JEGY)”-el egy kb. 30 méter széles és a meder középpontja felé tartó kb. 100-150 méter hosszú, partra merőleges sávot foglalhat el. A parton a 30 méteres szélességhez 5 méteres tartózkodási terület vehető még igénybe.

6) A „BOJLIS (BEHÚZÓS TERÜLETI JEGY)”-el rendelkező horgász a horgászhelyet gépjárművel is megközelítheti, és az ott tartózkodhat a kijelölt bojlis pálya közvetlen közelében. De az egy napnál hosszabb ott tartózkodáshoz a Mőcsényi Önkormányzat előzetes engedélye szükséges, és annak az adott időszakban érvényesnek kell lennie.

7) Versenyek alkalmával a „bojlis pálya” is igénybevételre kerülhet, ezért a hivatásos halőröknél érdeklődni kell a bojlis (behúzós) horgászat előtt, a kiválasztott hely foglaltsága, és más célú igénybevétel felől.

8) A bojlis (behúzós) horgász, a hazai kereskedelemben forgalmazott eszközöket, és a szaksajtóban elismert, gyakorlatban alkalmazott, „visszafogott” módszereket használhatja a részére engedélyezett horgászsáv határain belül, a következők szerint. Bojlis módszer alatt a következőket kell érteni: A horgász 2 db botot használhat, botonként 1-1 db 1 ágú horoggal. A horgokon csak a bojlis-csalis és hajszálelőkés módszerek használhatóak. A bojlisok részére az etetőanyag és a készségek „be-” és „kihordása” engedélyezett, akár kézi, vagy elektromos hajtású csónakkal, akár távirányítású eszközzel a horgászsávon belül. Az önakasztásos eszközök használata nem engedélyezett. A bojlizó horgász köteles a horgászat előtt meggyőződni arról, hogy rendelkezésre áll-e nagyméretű – kb. 90 cm szájméretű – sűrűszövésű merítőszák, halpaplan, pontyzsák, halszáj fertőtlenítő, fejlámpa, a horgászhely, a csónak és a bója megvilágításának eszköze, és hogy azok a horgászat teljes időtartamára működőképes állapotban vannak-e. Kereső lámpát és/vagy reflektort használhat a bojlis (behúzós) a dobásokhoz, vagy a szákoláshoz, de annak használata a lehető legrövidebb időtartamig történjen, és mások zavarása nélkül.
A fogást követően a horgász köteles a halat kíméletesen a nedves állapotú halpaplanon elhelyezni a kezelés, fertőtlenítés, a fényképezés idejére, és a legrövidebb időn belül vissza kell helyezni a vízbe. A megfogott halat, a horgászrend „HORGÁSZAT SORÁN BETARTANDÓ ELŐÍRÁSOK” fejezet 8. pontja szerint regisztrálni kell. Aki a visszahelyezendő halak sérülését, vagy pusztulását okozza, az, az okozott kárt köteles megtéríteni a hal aktuális forgalmi értékén. A szándékos károkozás, a horgászrend „ELLENŐRZÉS” fejezetének 6. pontja szerinti eljárást vonja maga után.

9) A bojlis (behúzós) horgász, a csónakot a részére biztosított horgászsávon belül tarthatja az ott tartózkodás időtartamig. De biztonságos rögzítéséről ott is, gondoskodnia kell.

10) A bojlis (behúzós) horgásznak úgy kell közlekednie a kijelölt bojlis pálya teljes területén, hogy az mások részére a kijelölt sávokon nem haladhat keresztül, kivétel, ha az ott tartózkodó erre engedélyt ad. A haladásra az egymással szemközt levő pályák közötti „közlekedési folyosót” használhatja csak.

11) Alap esetben, gépjárművel az erdő felőli oldalon közlekedni TILOS. Kivétel a bojlis (behúzós) területi jeggyel rendelkező horgász. De, javasolt részükre is a tó északi oldalán való gépjármű elhelyezés és a csónakkal való átjutás a túloldalra.

12) A bojlis pályán lehetőség van előzetes helyfoglalásra. Az a személy, aki a helyfoglalás ellenére az általa megadott időpontban a foglalt helyen nem jelenik meg, és a foglalását legalább 12 órával az időpont előtt nem mondja le annál a TOHOSZ alkalmazottnál, akinél a helyfoglalást kezdeményezte, az 1 évig nem élhet a helyfoglalás lehetőségével.

* * *
A szabálytalan tevékenységet folytató horgászok, rekreációs halászok szankcionálásáról

Ahhoz, hogy a fegyelemsértő cselekmények száma csökkenjen, a TOHOSZ Intéző Bizottsága a halgazdálkodási vízterületein a fegyelemsértések szankcionálási körének bővítését, valamint mértékének szigorítását határozta meg a 3/2019. (11. 14.) „TOHOSZ Intéző Bizottsága.” számú határozatában
A 2013. évi CII. törvény, a 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet, és a kapcsolódó jogszabályok, valamint a TOHOSZ horgász-, és rekreációs halászendjeinek megsértése esetén a TOHOSZ a szabálysértővel szemben szabálysértési eljárást kezdeményez a horgász vagy rekreációs halász lakóhelye szerinti illetékes halgazdálkodási hatóságnál. Bűncselekmény elkövetése esetén (a különösen nagy értékű lopás, orvhorgászat, vagy orvhalászat, állatkínzás, stb.) rendőrségi feljelentésre is sor kerül.
Amennyiben a hatóság részéről szankció kerül alkalmazásra, úgy a hatósági kereteken túl, a TOHOSZ saját jogkörében az alábbi táblázat szerinti eltiltásokat alkalmazza. A döntés – a szankció mértéke- elsősorban a szabályszegés keretében keletkező, egyértelmű bizonyító erejű dokumentumok (hatóság által megküldött jogerőre emelkedett határozat, jegyzőkönyv, kép és/vagy videó felvétel, egyéb bizonyítékok) alapján jön létre.
A szabályszegéssel érintett vízterületre kiterjedően alkalmazható a horgászattól és/vagy rekreációs halászattól való eltiltás. Az eltiltás meghatározott időre – 1 évtől maximum 5 évig terjedő időtartamra – kerül kiszabásra, amiről írásban értesítést kap az érintett személy. A törvény, a TOHOSZ horgász-, vagy rekreációs halászendje valamely rendelkezésének megszegése és a hatóságok bármelyike által kiszabott büntetés mértékétől függetlenül, azt kiegészítve, illetve azt meghaladóan alkalmazható az eltiltás.
A TOHOSZ halgazdálkodási vízterületeiről történő eltiltás kezdete a hatóság határozatának jogerőre emelkedésének napja.
A TOHOSZ a szabálysértővel szemben a jogerős határozat beérkezését követően az alábbi szankciókat alkalmazza:

ELKÖVETETT CSELEKMÉNY / SZANKCIÓ MÉRTÉKE (az eltiltás időtartama)

1. Különösen a nagy értékű hallopás, és/vagy állatkínzás 5 év(az eltiltás időtartama)
2. Az ellenőrzésre jogosult személy fenyegetése, sértegetése, szidalmazása, provokálása, tettleges bántalmazása, az ellenőrzés lefolytatásának megtagadása 3 év(az eltiltás időtartama)
3. Vízparti ingatlanok, ingóságok, műtárgyak, vízpart rongálása, távozáskor szemetes horgászhely hátrahagyása, környezetszennyezés, természetkárosítás 2 év(az eltiltás időtartama)
4. Élőhal szállítás, vagy annak kísérlete (a vízpart elhagyása során) 2 év(az eltiltás időtartama)
5. Érvényes állami jegy és fogási napló, területi jegy nélküli horgászat és/vagy rekreációs halászat. Ebbe a kategóriába esik az is, aki gyermek területi jeggyel horgászik felnőttként. 2 év(az eltiltás időtartama)
6. Fogási napló szabálytalan vezetése (az eredetileg beírt adatok meghamisítása, megváltoztatása 2 év(az eltiltás időtartama)
7. Tiltott eszközzel folytatott halfogási tevékenység 2 év(az eltiltás időtartama)
8. Szabálytalan eszközzel történő horgászat vagy rekreációs halászat 2 év(az eltiltás időtartama)
9. A kifogható halak darabszámára vonatkozó korlátozások 1 db hallal való túllépése (minden további hal megtartása esetén további 2-2 évvel növekszik) 2 év(az eltiltás időtartama)
10. Alsó-, vagy felső méretkorlátozással védett hal megtartása (minden további méreten aluli, vagy méret feletti hal megtartása esetén, 2-2 évvel növekszik) 2 év(az eltiltás időtartama)
11. Tilalmi időben, a tilalommal védett halfajból 1 db zsákmányul ejtése és megtartása (minden további hal megtartása esetén 2-2 évvel növekszik) 2 év(az eltiltás időtartama)
12. Korlátozással vagy tiltással jelölt helyen, tiltott időben történő horgászati és/vagy rekreációs halászati tevékenység. 2 év(az eltiltás időtartama)
13. A megengedettnél nagyobb darabszámú, méretű, jelöletlen, vagy más típusú rekreációs halászeszközzel történő rekreációs halászati tevékenység folytatása (minden további rekreációs halászati eszköz esetén 2-2 évvel növekszik) 2 év(az eltiltás időtartama)
14. Szabályos eszközökkel, de szabálytalan módon történő horgászat és/vagy rekreációs halászat 1 év(az eltiltás időtartama)
15. Zsákmány előírások szerinti bejegyzésének elmulasztása a fogási naplóba, halanként 1 év(az eltiltás időtartama)
16. Tilalmi időben folytatott horgászat és/vagy rekreációs halászat, zsákmány nélkül. 1 év(az eltiltás időtartama)
17. A megengedettnél több bottal történő horgászat (minden további bot után, további 1-1év) 1 év(az eltiltás időtartama)
18. Az ellenőrzés során a horgászatra és/vagy rekreációs halászatra jogosító okmányok, kötelező eszközök (mérőszalag, mérleg, merítő és haltartószák, szemétgyűjtés eszközei, stb) bemutatásának, átadásának, vagy a horgász, vagy rekreációs halászzsákmány bemutatásának megtagadása 1 év(az eltiltás időtartama)
19. Bojlis (behúzós) horgászat, arra feljogosító területi jegy nélkül, vagy nem engedélyezett helyen történő folytatása. 1 év(az eltiltás időtartama)
20. Használaton kívüli rekreációs halászeszköz vízparton történő tárolási szabályainak megsértése, az eszközazonosításra vonatkozó előírások be nem tartása 1 év(az eltiltás időtartama)
21. Horgász, vagy rekreációs halászend egyéb előírásainak megszegése (különösen a fogyatékkal élők részére fenntartott hely többszöri nem átadása, versenyek alkalmával a korlátozások be nem tartása, telepítésekkori tilalmi időszak nem betartása, halszaporítási-, halvédelmi eszközök rongálása, a kijelölt területeken halfogási tevékenység végzése tilalom alatt, a bojlis(behúzós) szabályok megsértése, stb) 1 év(az eltiltás időtartama)
22. Aki vendégének a társadalmi együttélés szabályai ellen vétő magatartását a horgászat és/vagy rekreációs halászat közben nem a tőle elvárható módon igyekszik megakadályozni 1 év(az eltiltás időtartama)

Több szabályszegés esetén, a kiszabásra kerülő eltiltás időtartama összeadódik!
A horgász, vagy rekreációs halászrend nem ismerésére való hivatkozás nem mentesít a felelősségre vonás alól!
A TOHOSZ általi eltiltás hatálya alatt az érintett személy semmilyen jogcímen, eszközzel, vagy módszerrel sem horgászhat, vagy rekreációs halászhat a TOHOSZ halgazdálkodási területein! Területi jegyet sem a Szövetségi Iroda, sem a jegyértékesítő pontok, sem az on-line rendszer nem adhat ki az érintettnek!

A Szövetség elérhetőségei:
Postacím: TOHOSZ, 7101, Szekszárd, Pf.: 173.
WEB: http://www.tohosz.hu
E-mail: tohosz@tolna.net; tohosz@freemail.hu;
Facebook: https://www.facebook.com/tohosz.tolnaihorgasz
Telefon/fax/üzenetrögzítő: 06-74-511-577
Hivatásos halőrök telefonszáma: 06-30/9138-730, 06-30/425-7507, 06-30/8111-282, 06-30/8111-292, 06-30/505-9686

* * * * * * * * * * * *
Kérjük, hogy adója 1 %-val támogassa a megyei szövetség gyermek és ifjúsági horgászok érdekében végzendő tevékenységét!

2020. évi általános horgászrend