A TOHOSZ HALGAZDÁLKODÁSI VÍZTERÜLETEIN ÉRVÉNYES KÖZÖS, A REKREÁCIÓS HALÁSZATRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

 

(FIGYELEM! Rekreációs halászatot folytatni csak a területi jegyen szereplő adatok egyértelmű olvashatósága estén lehetséges, ezért rendkívüli módon vigyázzon rá! Elhagyott, megrongálódott, hiányos vagy megsemmisült területi jegy pótlására nincs lehetőség.)

 

A Tolna Megyei Horgászegyesületek Szövetsége (továbbiakban: TOHOSZ) Intéző Bizottsága határozatai alapján ez a rekreációs halászati rend érvényes minden, a DUNA folyam 1493-1520 fkm, a SIÓ csatorna 0-58 fkm, a SÁRVÍZ csatorna 0-37 fkm közötti szakaszának rekreációs halászatához megvásárolható éves területi jegy esetén. A DUNA, a SIÓ és a SÁRVÍZ vízterületein a horgászat mellett állami halászjegy és rekreációs területi jegy birtokában a rekreációs halászat is megengedett, az Országos Kishalász Érdekszövetséghez (OKÉ) tartozó egyesületek tagjai részére.
Az egyes vízterületekre vonatkozó érvényes egyedi rekreációs halászrendi szabályok a területi jegyek hátoldalán kerültek elhelyezésre! Ezt a rekreációs halászrendet a területi jegy elválaszthatatlan részének kell tekinteni, azzal együtt érvényes.
FIGYELEM! A horgászatra és a rekreációs halászatra vonatkozó szabályok, a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (Hhvtv.) 2013. szeptember 1-i, valamint a végrehajtására kiadott miniszteri rendelet(ek) hatályba lépésével jelentősen változtak, azok és a későbbi módosítások ismerete a horgászat és a rekreációs halászat gyakorlásához elengedhetetlen. A rekreációs halászatra vonatkozó szabályok kialakításánál figyelembe vételre kerültek a MOHOSZ és az Országos Kishalász Érdekszövetség (OKÉ) közötti megállapodások is.
A TOHOSZ által kibocsátott területi jegyek, a területi jegyen feltüntetett módon „SZÉP – kártyával” is megvásárolhatók!

ELLENŐRZÉS
1, Az ellenőrzés, a vonatkozó hatályos jogszabályok, a rekreációs halászrend betartatását, a halállomány védelmét szolgálja és a becsületes horgászokért, rekreációs halászokért történik. Ezért azt nem szabad indokolatlan zaklatásnak tekinteni. Kérjük, jelezze a hivatásos halőröknek, ha engedély nélküli vagy szabálytalan horgászatot, halászatot észlel!
2, A hivatásos halőrt, rendészeti feladatot ellátó személyként, fokozott jogi védelem illeti meg, intézkedései kötelező érvényűek. A hivatásos halőr (és a más, ellenőrzésre jogosult hatóságokat képviselő személy) jogosult a horgász és a rekreációs halász okmányainak, zsákmányának, indokolt esetben felszerelési tárgyainak, csomagjainak, és járművének ellenőrzésére. A kifogott halakat, és az előírt okmányokat az ellenőrzött személy felszólítás nélkül is köteles bemutatni.
3, A halgazdálkodási jog gyakorlója a TOHOSZ. Ezért annak választott tisztségviselői is, mint a jogtulajdonos képviselői, jogosultak részt venni az ellenőrzésben, figyelmeztethetik a szabálytalankodókat a szabálysértés abbahagyására, indokolt esetben hatósági segítséget kérhetnek, eljárást kezdeményezhetnek.
4, A Hhvtv. és más vonatkozó jogszabályok, illetve a TOHOSZ halgazdálkodási vízterületein érvényes horgászrend, vagy a rekreációs halászrend egy, vagy több pontjának megsértése esetén a hivatásos halőr jegyzőkönyvet vesz fel, fénykép és/vagy videó felvételt készít. Az ellenőrzésre jogosult személy a jogosulatlanul horgászótól, vagy halászótól elveheti a tárgyi bizonyítékokat. Az elvett eszköz(ök)ről, okmányokról átvételi elismervényt ad. Az ellenőrző személy, a jogellenesen kifogott hal haladéktalan visszajuttatására utasíthatja az ellenőrzöttet.
5, Az a személy, akitől a területi jegy bevonásra került, vagy a hal fogásával kapcsolatban büntetőjogi, vagy szabálysértési felelősségét állapították meg, és ezért, vagy a halgazdálkodási jogszabálysértés miatt a halgazdálkodási hatóság állami horgászjegy és halászjegy váltásától eltiltó határozatának hatálya alatt áll, semmilyen jogcímen nem horgászhat, és rekreációs halászati tevékenységet sem folytathat a TOHOSZ halgazdálkodási vízterületein. Amennyiben ilyen személyt horgászaton, vagy rekreációs halászaton érnek az ellenőrzést végzők, – kártalanítás nélkül – bevonják az esetleges okmányait, lefoglalják a tárgyi bizonyítékokat, és feljelentést tesznek az illetékes halgazdálkodási hatóságnál.
6 Az előző 4. és 5. pont alá tartozó ügyekben a TOHOSZ a tudomására jutás, és az elmarasztalás jogerőssé válását követően, továbbá azon túl, saját hatáskörben is elmarasztalást, eltiltást alkalmaz. A horgász, vagy a rekreációs halász általi, vagy engedély nélkül ilyen tevékenységet végzők szándékos, és/vagy gondatlan szabálysértés elkövetése egyaránt súlyos etikai és fegyelmi vétségnek is minősül a horgásztársadalom írott és íratlan szabályrendszerében, ezért az elmarasztalt személyekkel szemben a TOHOSZ, a horgászattól és a rekreációs halászattól való eltiltást alkalmazza az általa működtetett halgazdálkodási vízterületekre vonatkozóan. (Lásd: a „A szabálytalan tevékenységet folytató horgászok, rekreációs halászok szankcionálásáról” szóló fejezetet.)
Ez az eltiltás csak a TOHOSZ halgazdálkodási vízterületeire érvényes, és ugyan összefügg az elkövetett szabálysértéssel, de az abban kirótt szankciókon kívül alkalmazható, alkalmazandó. Ha a szabálysértési eljárás olyan területi jegyet érint, amelynek érvényességi ideje még nem járt le, akkor azt érvényteleníteni kell, illetve érvénytelenként kell kezelni. A szabálysértést elkövető személynek a területi jegyét a TOHOSZ az eltiltása lejártát követően sem adja vissza (a jogerős határozattal elmarasztalt a bűnjelként bevont területi jegyet a szankcionált időszakot követően sem kapja vissza!) A szabálysértést elkövető nem jogosult az érvénytelenített területi jegy után pénz visszatérítésre sem.
A TOHOSZ, a szabálysértés tényéről tájékoztatja a rekreációs halász egyesületét és az OKÉ-t.
A TOHOSZ a szabálysértésekről a honlapján és közösségi oldalán az adatvédelmi szabályokat szem előtt tartva tájékoztatást tesz közzé.

ESZKÖZHASZNÁLATI FELTÉTELEK

1.) Alkalmazható aktív halász eszközök (egyidejűleg csak egy eszköz használható):
– 1 db kece
– 1 db milling
– 1 db dobóháló (maximum 2 méter átmérő)
– 1-1 db parti, vagy csónakos emelő háló (maximum 3 × 3 méteres)

2.) Alkalmazható passzív halász eszközök:
– 3 db varsa (FENÉKVARSA NEM HASZNÁLHATÓ!!!)
A varsa bújókarikájának legnagyobb átmérője maximum 1,2 méter lehet. Az engedélyes egy időben 3 darab – előírt azonosító jelöléssel ellátott – eszközt használhat. A jelölésnek a víz felett láthatónak kell lennie. A saját varsákat egymástól 50-50 méter, a más halászok eszközeitől 100 méter távolságra szabad csak elhelyezni. Más varsáját felnézni TILOS!
Varsát elhelyezni a teljes folyószakaszon kizárólag október 1. és február 28. közti időszakban lehet. A területi korlátozások az egyes területi jegyeken megtalálhatók!

Passzív halász eszköznek minősül a rekreációs halász saját tulajdonú haltartó bárkája és bármely más haltartó szákja, eszköze, amelyekben élő hal csak addig tárolható, ameddig a rekreációs halász halászatot folytat, illetve az eszköz mellett tartózkodik. A vízterület elhagyásakor a halat el kell, hogy szállítsa, a törvényi előírásoknak megfelelően. Fém hálós eszköz nem alkalmazható!

REKEREÁCIÓS HALÁSZAT SORÁN BETARTANDÓ
1, A halászatot csak az kezdheti meg, akinél fizikailag ott van: egy arcképes személyazonosságát igazoló okmány, az érvényes Magyar Horgászkártya, az adott évre érvényesített halász érdekszövetségi (OKÉ-s) igazolvány, az állami halászjegy és fogási napló, továbbá, a napló kitöltésére alkalmas toll, valamint a nevére kiállított, érvényes területi jegy. Egy mérőszalag, valamint mérleg, továbbá a merítő- és haltartó szák, és ezen kívül a szemét elszállítására alkalmas zacskó, vagy más hasonló tároló eszköz.
2, A halászhely csak akkor foglalható el, és a rekreációs halászat akkor kezdhető meg, ha előtte minden irányban legalább 5 méter távolságig az ott levő szemét eltakarításra került. A halászhelyet tisztított állapotban kell folyamatosan tartani és elhagyni. A rekreációs halász köteles a keletkezett szemetet, hulladékot magával vinni a halászat befejezése után. Ha az ellenőrzés azt állapítja meg, hogy az a halászhely, ahol a halászat történik szemetes, és azt a rekreációs halász felszólításra sem hajlandó azonnal megtisztítani, vagy nem rendelkezik az előírt szemét tároló és szállító alkalmatossággal, akkor a rekreációs halásztól a területi jegyét a hivatásos halőr bevonhatja, vagy a szeméttároló alkalmatosság beszerzéséig halászatát felfüggesztheti.
3, A vízterületen a kialakult tisztaság fenntartása valamennyi rekreációs halász érdeke. A szemetet ne szórja el a vízen, a vízparton, sem annak közelében. Szemetelésnek minősül a cigarettacsikk, a napraforgó és egyéb magvak héjának vízen, vagy a parton való eldobása is. A kifogott hal megtisztítása a halgazdálkodási vízterületen nem engedélyezett! Az elviselhetetlen bűzösségig erjesztett, a manipulált, vagy gyorsan bomló szerves anyagot tartalmazó etetőanyag és csali használata TILOS. A szemetes helyen halászó, a hal életterével összefüggő környezetet szennyező rekreációs halásszal szemben, a feljelentést követően a TOHOSZ halgazdálkodási vízterületei vonatkozásában eltiltás szabható ki. (Lásd: a „A szabálytalan tevékenységet folytató horgászok, rekreációs halászok szankcionálásáról” szóló fejezetet.)
4, Halászhelyet – az aktív és a passzív halászeszközök elhelyezéséhez, használatához – érkezési sorrendben lehet elfoglalni. Egy érvényes területi jeggyel, a legszükségesebb méretű, egy-egy halászhely foglalható el. A csónakból és a partról történő rekreációs halászat sem jogosít fel senkit, semmilyen módon jelölt, vagy foglalt hely létesítésére, és annak kikövetelésére. Más rekreációs halász részére, helyet lefoglalni halászfelszerelés odahelyezésével, csónak kikötésével, etetéssel, vagy más egyéb módon, és módszerrel sem lehet.
5, A halászkészségeket úgy szabad használni, hogy az ne zavarja a szomszédos, és a szemben levő, a parti, vagy csónakos rekreációs halászok, horgászok egyikét sem. A rekreációs halász jól láthatóan, és azonosítójával egyértelműen, tartós rögzítéssel ellátottan köteles az engedélyezett eszközeit megjelölni, illetve használni. A halászeszköz jelölő elvesztését, elhagyását -visszaélések elkerülése végett- az érintett köteles haladéktalanul bejelenteni a TOHOSZ munkatársainak. Ilyen esetekben új sorszámú jelölő megvásárlása után folytatható csak a rekreációs halászati tevékenység.
6, Horgászni, vagy rekreációs halászatot folytatni, egész évben, naponta 00:00 órától, 24:00 óráig lehet.
7, A kifogott halat szárazon, csónakban, vagy a vízben lassú, kínlódásos fulladásnak kitenni tilos! A halat a parton vonszolni, a földön, a csónakban vergődni hagyni, vagy részére bármilyen más módon indokolatlan sérülést, szenvedést okozni TILOS!
8, A napi darabszám korlátozással védett halat a megfogást és a haltartóba (szákba, kantárra, stb.) történő elhelyezést követően, a fogási naplóba azonnal be kell írni. Csak ezt követően vethető be ismét a készség, folytatható a rekreációs halászat. A fogási naplóba rögzített, megtartott hal cserélése TILOS. Más részére halat kifogni, vagy a vízparton átadni, elajándékozni, más személy által elszállíttatni, értékesíteni TILOS.
Az előző csoportba nem tartozó halfajokat a rekreációs halász a halászat befejezését követően köteles bejegyezni a fogási naplóba az előírásnak megfelelő módon, a horgászvíz pontos megjelölésével.
A méretkorlátozással védett hal megtartható méretét, – a mérőszalagot a hal oldalán vezetve – az orrcsúcstól, a farok úszó tövéig tartó méréssel kell megállapítani. Mérőszalag használata kötelező.
9, A szabályosan kifogott és elvinni kívánt, méretkorlátozással védett halat a rekreációs halász még a vízparton – a vízpart elhagyása előtt – köteles gyorsan és kíméletesen megölni. Az ilyen élő hal szállítása TILOS!
10, Több napig tartó rekreációs halászat esetén a rekreációs halász egy időben legfeljebb a területi jegye által 2 naptári nap alatt együttesen megtartható halmennyiséget tarthat magánál, de csakis hálós haltartó eszközben (pl.: maximum a 6 db méret- és darabszám korlátozással védett halfajból 4 db pontyot tárolhat egyidejűleg) a halászhelyen, vagy a halászathoz használt vízi járműben, vízijármű mellett, amennyiben azokat a napi fogható mennyiségek betartásával fogta és könyvelte el a fogási naplójában. A zsákmányt kizárólag addig tárolhatja, ameddig ő maga is a helyszínen –a tároló eszköz mellett- tartózkodik. Fém haltartó eszköz nem használható!
11, Bármely halfaj egyedei közül a rekord méretű halat, valamint a műanyag haljellel jelölt halakat a lehető legrövidebb időn belül, be kell jelenteni a hivatásos halőrnek, vagy a Szövetségi Irodának, és a hal méreteit, a fogás lehető legpontosabb helyszínét, a hal vizuálisan megállapítható élettani állapotát közölni kell a halgazdálkodó részére. A rekord méretű és a jelölt hal csak a legrövidebb ideig (a mérlegelésig, és a fotó, vagy a rövid videó elkészítéséig) lehet kint a vízből. Elvárás a legkevesebb sérülésokozás és a gyors visszahelyezés, a hal kímélése érdekében. A nagytestű halak védelme érdekében javasolt pontymatrac használata.
12, Haltelepítések alkalmával, a telepítő helytől számított 100 méter sugarú körön belül, mindennemű horgászat, és rekreációs halászat 24 órán keresztül TILOS. A haltelepítések időpontja, a tilalommal érintett terület, és a horgászati és a rekreációs halászati korlátozás időtartama, az adott időszakban kifüggesztésre, az elektronikus közösségi oldalakon és/vagy a hivatásos halőrök által bejelentésre kerül.
13, Az éjszakai halászatnál a halászhely és a csónak megvilágítása napnyugtától napkeltéig folyamatosan kötelező!
14, Az érvényes területi jeggyel rendelkező rekreációs halász, semmilyen jogcímen nem adhatja át halászati jogosultságát, eszközeit más személynek, még családtagnak sem, és területi jegy nélküli halászathoz nem biztosíthat felszerelést. Bevetett, behelyezett készségei őrzésével, kezelésével mást megbízni, még átmenetileg sem szabad. Ha az ellenőrzés mégis ennek ellenkezőjét tapasztalja, akkor a területi jegy, továbbá az állami halászjegy és fogási napló bevonásra, és a halgazdálkodási hatósághoz feljelentés kíséretében továbbításra kerül. Segítséget csak abban az esetben tűrünk el, ha az egy nagyobb súlyú halegyednek (5 kg felett) a kíméletes kiemelését szolgálja.
15, A vízpartra nagy mozgásigényű, és zajkeltő állatok kivitele TILOS. Kivétel, ha a kivitt állaton szájkosár, és a gazdája közvetlen közelében, biztonságosan megkötött helyzetben van, és más jelenlévőket, továbbá felszereléseket nem veszélyeztet. A kutya által keletkező hulladék, ürülék eltávolítását, a szemét kezelésére vonatkozó szabályok szerint kell megoldani. A kutya fürdetése ott bonyolítható le, ahol nem tiltott, és személyeket, vagy eszközöket nem zavar, nem veszélyeztet.
16, A vízterületeken – a szükséges vízügyi, erdészeti, mezőgazdasági és halászati munkák kivételével, amit viszont a halász tűrni köteles – a mások pihenését zavaró, zajkeltő eszközök (rádió, magnó, stb.), és módok használata TILOS. Kerülni kell a hangoskodást, és a másokat megbotránkoztató trágár beszédet. A nyilvánvaló alkoholos befolyásoltság esetén a területi jegy kiadása megtagadható, illetve a horgászat és a rekreációs halászat megtiltható, a vízterület elhagyására való felszólítás mellett.
17, A vízterületeken, a TOHOSZ által fenntartott egyesületi, megyei és országos horgász versenypályák is kialakításra kerültek, kerülnek. A versenyek alkalmával a kijelölt parti területekkel párhuzamos teljes mederkeresztmetszetben a horgászat, és a rekreációs halászat csónakból is TILOS. Oldal irányban minimum 50 méter távolságot kell elhagyni a szélső versenyzőktől. A többi hely halászható, horgászható. A kijelölt terület rövidebb-hosszabb szakaszokon, vagy teljes egészében lezárásra kerül a verseny előtt 1 órával kezdődően, és a versenyt követő további 1 órás időtartamig. A versenyre igénybe vett, és lezárt szakasz megjelölése mindig kifüggesztésre kerül a vízparton, de felvilágosítás kérhető a halőröktől is. Kérjük ezt figyelemmel kísérni.
18, A vízterületen a halgazdálkodó a telepítések mellett halszaporítást és halvédelmi tevékenységet is végez. Ezen tevékenység esetenként a horgászat és a rekreációs halászat korlátozásával is járhat. Kérjük, hogy a halszaporításhoz használt jelöléseket, eszközöket, a kijelölt ívó és vermelő helyeket kerüljék ki, azok esetleges sérüléseit a hivatásos halőröknek, vagy a Szövetségi Irodán jelentsék be.
19, A rekreációs halász a használaton kívüli aktív, és/vagy passzív halászeszközeit a part irányába, az aktuális vízálláshoz képest minimum 50 méter távolságra helyezheti el. Ez alól kivételt képeznek a magántulajdonban lévő horgász-, és halásztanyákhoz, pihenőházakhoz tartozó –közvetlen vízparti- területek.
20, Egy rekreációs halász egy évre, csak egy halgazdálkodási hasznosító által kiadott rekreációs halászatra jogosító jeggyel rendelkezhet!

CSÓNAK HASZNÁLAT RENDJE
1, Csónakból történő rekreációs halászat esetén a parti horgászok és rekreációs halászok zavarása TILOS. Ezért, ahol csak a parti horgászat, vagy rekreációs halászat lehetséges és megengedett, ott a partvonaltól számítottan a lehető legnagyobb, de legalább 50 m (a Sión kb. 30 m, Sárvízen kb. 15 m) szabad távolságot kell a csónakosnak elhagynia a meder felé tartóan a parti horgásztól és a rekreációs halásztól.
2, A csónakos rekreációs halászat során használt rögzítő karók, és más eszközök sem hagyhatók benn a vízben, azokat a rekreációs halászat befejeztével el kell távolítani.
3, A vízi közlekedésre vonatkozó szabályok (57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet a vízi közlekedés rendjéről) betartásán túl, a biztonsági előírások szerinti eszközök meglétéről a rekreációs halásznak kell gondoskodnia.
4, A csónak tárolása, használata során a környezetvédelemre, a balesetvédelemre vonatkozó szabályokat a csónak használójának kell betartani. A TOHOSZ az ezek elmulasztásából keletkezett károkért nem tartozik felelősséggel! A TOHOSZ kikötőhelyet nem biztosít és nem tart fenn. (Kivétel Keselyűsi Holt-Sió és Szálkai víztározó, itt kijelölt kikötési szakaszok vannak.)
5, A csónakot úgy kell kikötni minden alkalommal és helyszínen, hogy az a csónak orránál, és még legalább egy ponton a faránál, megfelelően rögzítve legyen. Biztonsági szempontból legalább 8 méter hosszú legyen a kikötésre használt lánc, kötél, stb.
6., Az éjszakai rekreációs halászatnál a csónak megvilágítása napnyugtától napkeltéig folyamatosan kötelező!

A GEMENC ZRT., A DUNA-DRÁVA NEMZETI PARK, A VÍZÜGYI HATÓSÁGOK, AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL ELŐÍRT KÖVETELMÉNYEK
1, A vízterülethez kapcsolódó teljes parti területen a tűzrakás szigorúan TILOS! Kivétel, a külön kérelemre engedélyezett helyeken. A rekreációs halász az ilyen engedély birtokában is, csak gázüzemű berendezést használhat, tűztálcára helyezve az égőfejet. A területen a növényzet tűzrakáshoz sem használható fel.
2, Sátor, lakókocsi és egyéb kempingezési célú eszköz, a közegészségügyi előírások betartása érdekében, csak a területtulajdonosok és/vagy a hatóságok által kijelölt területen engedélyezett.
3, Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009.évi XXXVII. törvény és a végrehajtására kiadott miniszteri rendelet(ek) értelmében, 08.28. és 09.30. közötti időszakban mindennap délután 15:00 órától másnap 9:00 óráig vadászat miatt erdőlátogatási tilalom lesz. Ezen időszak alatt a Gemenc Zrt. által kezelt, horgászvízzel érintkező erdőben, a vízpartokon tartózkodni és közlekedni TILOS és életveszélyes. Kérjük, és ajánljuk a vízterületeket legalább egy órával korábban elhagyni, és csak legalább egy órával később felkeresni.
4, A víztesteken, és azok parti szakasza teljes területén, a szabályozott horgászati és halászati renden túl TILOS a helyi élővilág állapotának, minőségének bármilyen megváltoztatása, zavarása, a víz szennyezése, és a szemetelés minden változata.
5, Fürödni a vízterületeinken életveszélyes, ezért csak a kijelölt strand szakaszok használata javasolt, vagy engedélyezett, illetve ott is csak a saját felelősségvállalással lehet gyakorolni!
6, Védett, vagy fokozottan védett hal kifogása esetén a hal kíméletes visszahelyezése után kérjük a fogás helyét, idejét, faját a DDNP Igazgatóságnak (7625 Pécs, Tettye tér 9. – 06/72-517-200) és a TOHOSZ-nak bejelenteni.
7, Természetvédelmi oltalom alatt álló területen mindenki saját felelősségére tartózkodik. Esetleges balesetért, a Gemenc Zrt-t, a DDNP Igazgatóságot, a KDTVIZIG-ot és az ADUVIZIG-ot, valamint a TOHOSZ-t felelősség nem terheli. A területen való tartózkodással okozati kapcsolatban felmerült károkozásért az elkövetőt anyagi felelősség terheli.
8, Fakivágás, ágas-szedés, bódé, stég, állásépítés, partfal átalakítás, állatok és növények gyűjtése, csali állat ásás, a vízi növényzet irtása, kizárólag a DDNP írásos engedélyének birtokában végezhető, egyébként TILOS!
9, A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban Tvt.) 38 § (1) bek. h) pontja értelmében védett területen a horgászat és a halászat, a természetvédelmi hatóság engedélyéhez kötött tevékenység. A Tvt. 40 § (1) bekezdés értelmében fokozottan védett természeti területre történő belépéshez – a jelzett turista utak és tanösvények kivételével – a természetvédelmi hatóságnak, az igazgatóság (területileg illetékes Nemzeti Park Igazgatóság) szakértői véleményének figyelembevételével kiadott engedélye szükséges. A Tvt. 38 § (1) j) pontja kimondja, hogy a védett természeti területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges járművel történő közlekedéshez, az arra kijelölt utak, az engedélyezett tevékenységhez szükséges munkagépek, valamint a feladatukat ellátó – külön jogszabályokban erre feljogosított – személyek járművei kivételével.
10, A töltéseken, gátakon, műtárgyakon, árterekben való közlekedés engedélyköteles, és az időjárás függvényében ezeken a helyszíneken korlátozásra kerülhet sor. Engedélyt vásárolni a Vízügyi szervezetek kirendeltségein lehet.
11, A horgászati, vagy rekreációs halászati tevékenység nem járhat a vízügyi műtárgyak, partvédőművek, hajóútkitűző jelek, az egyéb mérnöki jelek rongálásával és engedély nélküli átalakításával, elmozdításával.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK:
1, A TOHOSZ halgazdálkodási vízterületein való tartózkodás, horgászatot és rekreációs halászatot nem érintő általános szabályai a harmadik személyekre (családtagokra, és a kísérőkre) is vonatkoznak. Betartásáért és betartatásáért az a horgász, vagy a rekreációs halász a felelős, akihez ezek a személyek tartoznak, és Ő a felelős az okozott károk megtérítéséért.
2, Minden – itt nem felsorolt – további esetben a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. Törvény, a kapcsolódó végrehajtási rendeletek és a MOHOSZ Választmányának horgászatot és rekreációs halászatot érintő, országos horgászrendi szabályai az irányadóak és érvényesek.
3, A horgászat, vagy a rekreációs halászat megkezdése előtt, az érvényes helyi, aktuális szabályokról mindig meg kell győződni. Hívja a hivatásos halőröket, keresse fel az elektronikus közösségi oldalakat!
4, A TOHOSZ halgazdálkodási vízterületei többcélú hasznosításúak. Ezért kérjük, hogy a horgász és a rekreációs halásztársak indokolatlan zavarásához hasonlóan, a vízisportot űzőket, a hajó forgalomban és más szabadidős tevékenységekben résztvevők tevékenységét se zavarják, veszélyeztessék! Ezt várjuk el viszont, az érintettektől is! Köszönjük!
5, Kérünk mindenkit, aki a TOHOSZ halgazdálkodási vízterületein horgászik, vagy rekreációs halászatot folytat, hogy óvja, védje a halállományt, és ne irigyelje mások halfogását, sőt tapasztalataival, tanácsaival segítse horgásztársait, rekreációs halásztársait, mindenekelőtt a fiatalokat, a nőket, a kezdőket és a más tájakról érkezett horgász-turistákat, és azokat az időskorúakat, vagy fogyatékkal élőket, akik emiatt fokozottabb mértékben a segítségre rászorulhatnak.

A TOLNA MEGYEI HORGÁSZEGYESÜLETEK SZÖVETSÉGE HALGAZDÁLKODÁSI VÍZTERÜLETEINEK HATÓSÁG ÁLTAL KIJELÖLT KÍMÉLETI TERÜLETEI

A 2013. évi CII. törvény a halgazdálkodásról és a hal védelméről, valamint a vidékfejlesztési miniszter 133/2013. (XII.29) a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló VM rendelete 4 § (2-6) bekezdései alapján a Tolna Megyei Horgászegyesületek Szövetsége halgazdálkodásában lévő vízterületen a halak telelésére és szaporodására alkalmas szakaszok lettek kijelölve a Halászati hatóság által.
1, Duna folyam 1493 és az 1520 folyamkilométer közötti szakaszán:
1.1 Téli vermelő helyek
Szigorúan TILOS a horgászat és a rekreációs halászat az alábbi téli vermelő helyeknek kijelölt területeken november 15. napja és február 28-a közötti időszakban.
a, Bogyiszló alatti partszakasz (homoki rész)
Helymeghatározása:
Az üdülő lejáratától Délre 180 méterre található 1-es ponttól kezdődő 320×500 méteres sávban, a part éltől 50 méterig a Duna középvonala felé tilos a horgászat és a halászat a vermelési időszakban. A kijelölt terület nagysága 20,5 ha, melyből 2,5 ha esik közvetlenül a Duna vízfelületére közepes vízállásnál.
1-es végpontja a horgásztanyáktól délre 70 m-re: GPS koordinátái: É-K: 46.3838119° 18.8825691°
2-es végpontja az 1-es ponttól a Duna irányába 320 m-re Keletre, a part éltől 50 méterre a Duna középvonala irányába: GPS koordinátái: É-K: 46.3844188° 18.8866675°
3-as végpontja az első kőgát felett az 1502 fkm-nél: GPS koordinátái: É-K: 46.3796968° 18.8888562°
4-es végpontja az 1-es ponttól 540m-re Délre: GPS koordinátái: É-K: 46.3790602° 18.8835132°
b, Dombori alatti partszakasz (Vízkúti rész)
Helymeghatározása: Dombori község Duna felé eső végétől Déli irányban 840 méterre kezdődik, és a töltés kanyarulat közepéig a parton 50 méteres sávban tartózkodni, a part éltől pedig 70 méter széles sávban horgászni és halászni a vermelési időszakban tilos. Területe kb. 11 ha.
1-es végpontja a sóder lerakótól Délre 200 méterre: GPS koordinátái: É-K: 46.4204346° 18.8919032°
2-es végpontja az 1-es ponttól a Duna irányába 100 méterre Dél-Keletre, a part éltől 70 méterre a Duna középvonala irányába: GPS koordinátái: É-K: 46.4196876° 18.8937458°
3-as végpontja a tengerszem Északi részéig tartó szakasz: GPS koordinátái: É-K: 46.4123871° 18.8870054°
4-es végpontja az 1-es végponttól 1010 méterre Délre: GPS koordinátái: É-K: 46.4125868° 18.8857073°
c, Siótorkolat környéke
Helymeghatározása: A terület Északi pontja a Sió torkolat északi sarkától mért 200 méter, déli pontja az Északi saroktól mért 500 méter, míg horizontálisan a Duna középvonaláig terjed. Területe 15 ha, melynek 100%-a a Duna vízfelületére esik.
1-es végpontja a torkolat Északi sarkától 200 méterre Északra:
GPS koordinátái: É-K: 46.3399989° 18.8946524°
2-es végpontja a Duna középvonala az 1-es végpont magasságában:
GPS koordinátái: É-K: 46.3399877° 18.8976806°
3-as végpontja a Duna középvonala a 4-es végpont magasságában:
GPS koordinátái: É-K: 46.3341582° 18.8989359°
4-es végpontja az 1-es végponttól 540 méterre Délre: GPS koordinátái: É-K: 46.3337285° 18.8955510°
1.2 Ívásra és ivadékbölcsőnek alkalmas helyek
Szigorúan tilos a horgászat és a rekreációs halászat az alábbi szaporodó helyeknek kijelölt területeken március 01. napja és június 15-e közötti időszakban.
a, Bogyiszló alatti mellékágak (Karaszi fok)
Helymeghatározása: A horgásztanyáktól délre 600 méterre az első kőgáttól (1502 fkm) kezdődően kb. 1600 méter hosszan Déli irányba.
1-es végpontja a horgásztanyáktól délre kezdődően: GPS koordinátái: É-K: 46.3788234° 18.8835025°
2-es végpontja az 1-es végponttól a Duna irányába 480 méterre Keletre, a part éltől 90 méterre a Duna középvonala felé: GPS koordinátái: É-K: 46.3797412° 18.8902402°
3-as végpontja a negyedik kőgátig terjedő szakasz: GPS koordinátái: É-K: 46.3654395° 18.8944459°
4-es végpontja az 1-es végponttól 1800 méterre Délre a gáton haladva:
GPS koordinátái: É-K: 46.3641957° 18.8865066°
b, Gerjen melletti mellékágak (Gerjeni sziget)
Helymeghatározása: A gerjeni gátőrháztól Délre 140 méterre kezdődően az 1513 fkm-ig terjedő szakasz.
1-es végpontja a gerjeni gátőrháztól 140 méterre, Délre: GPS koordinátái: É-K: 46.4972401° 18.9052606°
2-es végpontja az 1-es végponttól Keletre 300 méterre: GPS koordinátái: É-K: 46.4975355° 18.9093375°
3-as végpontja az 1513 fkm-nél a Dunán: GPS koordinátái: É-K: 46.4716208° 18.9191651°
4-es végpontja az 1513 fkm-nél a parton: GPS koordinátái: É-K: 46.4713843° 18.9172769°
c, Dusnoki mellékágak (Kacsaúsztató)
Helymeghatározása: A Duna Bács-Kiskun megyei oldalán található, Dusnok község.
1-es végpontja a part éltől 140 méterre a Duna középvonala felé:
GPS koordinátái: É-K: 46.396910° 18.8851762°
2-es végpontja a Doromlási útnál található: GPS koordinátái: É-K: 46.3991964° 18.8999766°
3-as végpontja a 2-es végponttól Délre 1770 méterre a gátkoronát követve Déli irányba:
GPS koordinátái: É-K: 46.3801705° 18.8994348°
4-es végpontja az 1502 fkm-nél található: GPS: É-K: 46.3802149° 18.8925254°

A szabálytalan tevékenységet folytató horgászok, rekreációs halászok szankcionálásáról

Ahhoz, hogy a fegyelemsértő cselekmények száma csökkenjen, a TOHOSZ Intéző Bizottsága a halgazdálkodási vízterületein a fegyelemsértések szankcionálási körének bővítését, valamint mértékének szigorítását határozta meg a 3/2019. (11. 14.) „TOHOSZ Intéző Bizottsága” számú határozatában
A 2013. évi CII. törvény, a 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet, és a kapcsolódó jogszabályok, valamint a TOHOSZ horgász-, és rekreációs halászendjeinek megsértése esetén a TOHOSZ a szabálysértővel szemben szabálysértési eljárást kezdeményez a horgász vagy rekreációs halász lakóhelye szerinti illetékes halgazdálkodási hatóságnál. Bűncselekmény elkövetése esetén (a különösen nagy értékű lopás, orvhorgászat, vagy orvhalászat, állatkínzás, stb.) rendőrségi feljelentésre is sor kerül.
Amennyiben a hatóság részéről szankció kerül alkalmazásra, úgy a hatósági kereteken túl, a TOHOSZ saját jogkörében is az alábbi táblázat szerinti eltiltásokat alkalmazza. A döntés – a szankció mértéke- elsősorban a szabályszegés keretében keletkező, egyértelmű bizonyító erejű dokumentumok (hatóság által megküldött jogerőre emelkedett határozat, jegyzőkönyv, kép és/vagy videó felvétel, egyéb bizonyítékok) alapján jön létre.
A szabályszegéssel érintett vízterületre kiterjedően alkalmazható a horgászattól és/vagy rekreációs halászattól való eltiltás. Az eltiltás meghatározott időre – 1 évtől maximum 5 évig terjedő időtartamra – kerül kiszabásra, amiről írásban értesítést kap az érintett személy. A törvény, a TOHOSZ horgász-, vagy rekreációs halászendje valamely rendelkezésének megszegése és a hatóságok bármelyike által kiszabott büntetés mértékétől függetlenül, azt kiegészítve, illetve azt meghaladóan alkalmazható az eltiltás.
A TOHOSZ halgazdálkodási vízterületeiről történő eltiltás kezdete a hatóság határozatának jogerőre emelkedésének napja.
A TOHOSZ a szabálysértővel szemben a jogerős határozat beérkezését követően az alábbi szankciókat alkalmazza:

ELKÖVETETT CSELEKMÉNY / SZANKCIÓ MÉRTÉKE (az eltiltás időtartama)
1. Különösen a nagy értékű hallopás, és/vagy állatkínzás 5 év(az eltiltás időtartama)
2. Az ellenőrzésre jogosult személy fenyegetése, sértegetése, szidalmazása, provokálása, tettleges bántalmazása, az ellenőrzés lefolytatásának megtagadása 3 év(az eltiltás időtartama)
3. Vízparti ingatlanok, ingóságok, műtárgyak, vízpart rongálása, távozáskor szemetes horgászhely hátrahagyása, környezetszennyezés, természetkárosítás 2 év(az eltiltás időtartama)
4. Élőhal szállítás, vagy annak kísérlete (a vízpart elhagyása során) 2 év(az eltiltás időtartama)
5. Érvényes állami jegy és fogási napló, területi jegy nélküli horgászat és/vagy rekreációs halászat. Ebbe a kategóriába esik az is, aki gyermek területi jeggyel horgászik felnőttként. 2 év(az eltiltás időtartama)
6. Fogási napló szabálytalan vezetése (az eredetileg beírt adatok meghamisítása, megváltoztatása) 2 év(az eltiltás időtartama)
7. Tiltott eszközzel folytatott halfogási tevékenység 2 év(az eltiltás időtartama)
8. Szabálytalan eszközzel történő horgászat vagy rekreációs halászat 2 év(az eltiltás időtartama)
9. A kifogható halak darabszámára vonatkozó korlátozások 1 db hallal való túllépése (minden további hal megtartása esetén további 2-2 évvel növekszik) 2 év(az eltiltás időtartama)
10. Alsó-, vagy felső méretkorlátozással védett hal megtartása (minden további méreten aluli, vagy méret feletti hal megtartása esetén, 2-2 évvel növekszik) 2 év(az eltiltás időtartama)
11. Tilalmi időben, a tilalommal védett halfajból 1 db zsákmányul ejtése és megtartása (minden további hal megtartása esetén 2-2 évvel növekszik) 2 év(az eltiltás időtartama)
12. Korlátozással vagy tiltással jelölt helyen, tiltott időben történő horgászati és/vagy rekreációs halászati tevékenység. 2 év(az eltiltás időtartama)
13. A megengedettnél nagyobb darabszámú, méretű, jelöletlen, vagy más típusú rekreációs halászeszközzel történő rekreációs halászati tevékenység folytatása (minden további rekreációs halászati eszköz esetén 2-2 évvel növekszik) 2 év(az eltiltás időtartama)
14. Szabályos eszközökkel, de szabálytalan módon történő horgászat és/vagy rekreációs halászat 1 év(az eltiltás időtartama)
15. Zsákmány előírások szerinti bejegyzésének elmulasztása a fogási naplóba, halanként 1 év(az eltiltás időtartama)
16. Tilalmi időben folytatott horgászat és/vagy rekreációs halászat, zsákmány nélkül. 1 év(az eltiltás időtartama)
17. A megengedettnél több bottal történő horgászat (minden további bot után, további 1-1év) 1 év(az eltiltás időtartama)
18. Az ellenőrzés során a horgászatra és/vagy rekreációs halászatra jogosító okmányok, kötelező eszközök (mérőszalag, mérleg, merítő és haltartószák, szemétgyűjtés eszközei, stb) bemutatásának, átadásának, vagy a horgász, vagy rekreációs halászzsákmány bemutatásának megtagadása 1 év(az eltiltás időtartama)
19. Bojlis (behúzós) horgászat, arra feljogosító területi jegy nélkül, vagy nem engedélyezett helyen történő folytatása. 1 év(az eltiltás időtartama)
20. Használaton kívüli rekreációs halászeszköz vízparton történő tárolási szabályainak megsértése, az eszközazonosításra vonatkozó előírások be nem tartása 1 év(az eltiltás időtartama)
21. Horgász, vagy rekreációs halászend egyéb előírásainak megszegése (különösen a fogyatékkal élők részére fenntartott hely többszöri nem átadása, versenyek alkalmával a korlátozások be nem tartása, telepítésekkori tilalmi időszak nem betartása, halszaporítási-, halvédelmi eszközök rongálása, a kijelölt területeken halfogási tevékenység végzése tilalom alatt, a bojlis(behúzós) szabályok megsértése, stb) 1 év(az eltiltás időtartama)
22. Aki vendégének a társadalmi együttélés szabályai ellen vétő magatartását a horgászat és/vagy rekreációs halászat közben nem a tőle elvárható módon igyekszik megakadályozni 1 év(az eltiltás időtartama)

Több szabályszegés esetén, a kiszabásra kerülő eltiltás időtartama összeadódik!
A horgász, vagy rekreációs halászrend nem ismerésére való hivatkozás nem mentesít a felelősségre vonás alól!
A TOHOSZ általi eltiltás hatálya alatt az érintett személy semmilyen jogcímen, eszközzel, vagy módszerrel sem horgászhat, vagy rekreációs halászhat a TOHOSZ halgazdálkodási területein! Területi jegyet sem a Szövetségi Iroda, sem a jegyértékesítő pontok, sem az on-line rendszer nem adhat ki az érintettnek!

A Szövetség elérhetőségei:

Postacím: TOHOSZ, 7101, Szekszárd, Pf.: 173.
WEB: http://www.tohosz.hu
E-mail: tohosz@tolna.net; tohosz@freemail.hu;
Facebook: https://www.facebook.com/tohosz.tolnaihorgasz
Telefon/fax/üzenetrögzítő: 06-74-511-577
Hivatásos halőrök telefonszáma: 06-30/9138-730, 06-30/425-7507, 06-30/8111-282, 06-30/8111-292, 06-30/505-9686

* * * * * * * * * * * *
Kérjük, hogy adója 1 %-val támogassa a megyei szövetség gyermek és ifjúsági horgászok érdekében végzendő tevékenységét!

2020. évi Rekreációs halászrend
Cimke: