A Tolna Megyei Horgászegyesületek Szövetsége (továbbiakban: TOHOSZ) Intéző Bizottsága határozatai alapján, ez a rekreációs halászati rend érvényes, minden, a DUNA folyam 1493-1520 fkm, a SIÓ csatorna 0-58 fkm, a SÁRVÍZ csatorna 0-37 fkm közötti szakaszának rekreációs halászatához megvásárolható éves területi jegy esetén. Az egyes vízterületekre vonatkozó és érvényes halászrendi szabályok a területi jegyek hátoldalán került elhelyezésre! Ezt a rekreációs halászrendet a területi jegy elválaszthatatlan részének kell tekinteni, azzal együtt érvényes.

FIGYELEM! A horgászatra és a rekreációs halászatra vonatkozó szabályok, a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (Hhvtv.) 2013. szeptember 1-i, valamint a végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet hatályba lépésével jelentősen változtak, azok, és a későbbi módosítások ismerete a horgászat és a rekreációs halászat gyakorlásához elengedhetetlen. A rekreációs halászatra vonatkozó szabályok kialakításánál, figyelembe vételre kerültek a MOHOSZ és az Országos Kishalász Érdekszövetség (OKÉ) közötti megállapodások is.

A TOHOSZ által kibocsátott területi jegyek, a területi jegyen feltüntetett módon „SZÉP – kártyával” is megvásárolhatók!

ELLENŐRZÉS

1, Az ellenőrzés, a vonatkozó hatályos jogszabályok, a horgász és halászrend betartatását, a halállomány védelmét szolgálja és a becsületes horgászokért, halászokért, történik. Ezért azt nem szabad indokolatlan zaklatásnak tekinteni. Kérjük, jelezze a halászati őröknek, ha engedély nélküli horgászatot, vagy halászatot észlel!

2, A halászati őrt, rendészeti feladatot ellátó személyként, fokozott jogi védelem illeti meg, intézkedései kötelező érvényűek. A halászati őr (és a más, ellenőrzésre jogosult hatóságokat képviselő személy) jogosult a horgász, és a halász okmányainak, zsákmányának, indokolt esetben felszerelési tárgyainak, csomagjainak, és járművének ellenőrzésére. A kifogott halakat, és az előírt okmányokat a horgász és a halász felszólítás nélkül is köteles bemutatni.

3, A halgazdálkodási jog gyakorlója a TOHOSZ. Ezért annak választott tisztségviselői is, mint a jogtulajdonos képviselői, jogosultak részt venni az ellenőrzésben, figyelmeztethetik a szabálytalankodókat a szabálysértés abbahagyására, indokolt esetben hatósági segítséget kérhetnek, eljárást kezdeményezhetnek.

4, A Hhvtv. és más vonatkozó jogszabályok, illetve a TOHOSZ halgazdálkodási vízterületein érvényes horgászati és halászati rend egy, vagy több pontjának megsértése esetén a halászati őr, jegyzőkönyvet vesz fel, fénykép és/vagy videó felvételt készít, és bejelenti a TOHOSZ ügyvezetőjének, további intézkedésre. Az ügyvezető, a törvényi előírások szerint jár el azt követően. Az ellenőrzésre jogosult személy a jogosulatlanul horgászótól, vagy halászótól elveheti a tárgyi bizonyítékokat. Az elvett eszközről, okmányokról átvételi elismervényt ad. Az ellenőrző személy, a jogellenesen kifogott élő hal haladéktalan visszajuttatására utasíthatja az ellenőrzöttet.

5, Az a személy, akitől a területi jegy bevonásra került, vagy a hal fogásával kapcsolatban büntetőjogi, vagy szabálysértési felelősségét állapították meg, és ezért, vagy a halgazdálkodási jogszabálysértés miatt a halgazdálkodási hatóság állami horgász, vagy halászjegyváltástól eltiltó határozatának hatálya alatt áll, semmilyen jogcímen nem horgászhat, és nem halászhat a TOHOSZ halgazdálkodási vízterületein. Amennyiben ilyen személyt horgászaton, vagy halászaton érnek az ellenőrzést végzők, – kártalanítás nélkül – bevonják az okmányait, lefoglalják a tárgyi bizonyítékokat, és feljelentést tesznek a halgazdálkodási hatóságnál.

6, Az előző 4. és 5. pont alá tartozó ügyekben, a TOHOSZ, a tudomására jutás, és az elmarasztalás jogerőssé válását követően, a következőket alkalmazza. A horgász, vagy a rekreációs halász általi szándékos, és/vagy gondatlan szabálysértés elkövetése egyaránt súlyos etikai és fegyelmi vétségnek is számít a horgász és halásztársadalom írott és íratlan szabály rendszerében, ezért az elmarasztalt személyekkel szemben a TOHOSZ a horgászattól és a halászattól való eltiltást alkalmazza, az általa működtetett vízterületekre. Amely eltiltás a szabályszegés súlyosságától függően, minimum 6 hónaptól 1 éves időtartamig, vagy különösen súlyos esetben a halgazdálkodási jog gyakorlásának határnapjáig terjedhet. Ez az eltiltás, csak a TOHOSZ halgazdálkodási vízterületeire érvényes, és ugyan összefügg az elkövetett szabálysértéssel, de az abban kirótt szankciókon kívül alkalmazható, alkalmazandó. Ha a szabálysértés olyan területi jegyet érint, amelynek érvényességi ideje még nem járt le, akkor azt a lejárat napjáig, érvényteleníteni kell, illetve érvénytelenként kell kezelni. A szabálysértést elkövető, nem jogosult az érvénytelenített területi jegy után, pénz visszatérítésre. A TOHOSZ egyúttal az érintett horgász, vagy rekreációs halász egyesületénél fegyelmi eljárás lefolytatását kezdeményezi, az egyesület fegyelmi szabályzata szerint. A TOHOSZ általi eltiltás hatálya alatt, az érintett személy semmilyen jogcímen sem horgászhat, halászhat a TOHOSZ halgazdálkodási területein!

ESZKÖZHASZNÁLATI FELTÉTELEK

Használható eszközök fajtája és darabszáma, mérete a megvásárolt területi jegy függvényében:

– 3 db, maximum 1,2 méter bújónyílású karikával rendelkező varsa. A saját varsák egymáshoz képest minimum 50 méter, és a más halászok varsáitól legalább 100 méter távolságra helyezhetők csak el.

– kece,

– milling,

– csónakos emelő háló (maximum 3 × 3 méteres),

– parti emelő háló (maximum 3 × 3 méteres)

– dobóháló (maximum 2 méter átmérő)

– Halász eszköznek minősül a rekreációs kishalász saját tulajdonú haltartó bárkája, és bármely más haltartó szákja, eszköze, amelyekben élő hal csak addig tárolható, ameddig a rekreációs halász halászatot folytat, illetve az eszköz mellett tartózkodik. A vízterület elhagyásakor a halat el kell szállítsa, a törvényi előírásoknak megfelelően.

– A halászeszközöket a területi jegyen feltüntetett egyedi azonosítóval kell megjelölni. Az egyedi azonosító első két betűjele a rekreációs halász egyesületét, a betűket követő három arab szám a rekreációs halász, azonosító számát mutatja. Az egyes azonosítók, a rekreációs halász számára – az esetleges indokolt, vagy szükségszerű változásig – 2031. december 31-ig érvényesek.

MEGTARTHATÓ MENNYISÉGEK

1, Ha a rekreációs halász, horgászatra jogosító engedéllyel is rendelkezik a TOHOSZ halgazdálkodási vízterületeire, akkor mindkét állami jegyét, fogási naplóját és területi jegyét is magánál kell tartania, akár halászik, vagy akár horgászik – az ellenőrizhetőség érdekében -, mivel a két területi jeggyel is, csak annyi lehet, az egy napon elvihető halak mennyisége, mintha csak egy területi jeggyel rendelkezne. Egy naptári napon, a területi jegyen meghatározott összes vízterületen, csak a rekreációs halászat, vagy csak a horgászat gyakorolható.

2, A pontyból csak a 30 cm és a 60 cm közötti méretű, tartható meg. Az ettől eltérő méretű pontyot elvinni tilos!

3, A Hhvtv., és végrehajtási rendeleteiben közzétett halak, aktuális méret és faj szerinti előírásait, korlátozásait a halásznak is be kell betartani. A fajlagos tilalommal védett halakra, ívási időszakban halászni (különösen dobóhálóval), illetve azokat megtartani nem engedélyezett!

4, A faj szerinti fogási tilalmi időszak alatt szürkeharcsára halászni tilos!

5, Egyéb szabályok:

– a tilalmi időszakkal, és napi kifogható darabszám korlátozással védett halfajokból naponta összesen 4 db-ot, azonos halfajból naponta legfeljebb 3 db-ot, és évente összesen legfeljebb 100 db-ot (az ettől eltérő szabály az adott területi jegy hátoldalán kerül feltüntetésre),

– az egyéb mennyiségi korlátozással védett halfajokból naponta összesen legfeljebb 10 kg-ot foghat és tarthat meg.

– a naponta elvihető napi darabszám korlátozással védett halak közül csak 1 darab lehet olyan, amely az 5 kg feletti súlyt meghaladja. Az amur (40 cm, vagy 3 kg felett) a napi 10 kg-os keretbe beszámít.

– Az idegenhonos, és a tájidegen halfajok, méret és mennyiségi korlátozás nélkül foghatók és tarthatók meg. A TOHOSZ által kiadott területi jeggyel a megtartható mennyiségük együttesen, napi 10 kg lehet.

Ez a mennyiség a napi tömegkorlátozásba nem számít bele.

HALÁSZAT SORÁN BETARTANDÓ

1, A halászatot csak az kezdheti meg, akinél fizikailag ott van: egy személyazonosságot igazoló okmány, az adott évre érvényesített halász érdekszövetségi igazolvány, az állami halászjegy és fogási napló, továbbá, a napló kitöltésére alkalmas toll, valamint a nevére kiállított, érvényes területi jegy, egy mérőszalag, valamint – a legalább 10 kg-ig mérő – mérleg, merítő és haltartó szák, továbbá a szemét elszállítására alkalmas zacskó, vagy más hasonló tároló eszköz.

2, A halászhely csak akkor foglalható el, és a halászat akkor kezdhető meg, ha előtte, minden irányban legalább 5 méter távolságig az ott levő szemét eltakarításra került. A halászhelyet tisztított állapotban kell folyamatosan tartani és elhagyni. A halász köteles a keletkezett szemetet, hulladékot magával vinni, a halászat befejezése után. Ha az ellenőrzés azt állapítja meg, hogy az a halászhely, ahol a halászat történik, szemetes, és azt a halász felszólításra sem hajlandó, azonnal megtisztítani, vagy nem rendelkezik az előírt szemét tároló és szállító alkalmatossággal, akkor a halásztól a területi jegyét a halászati őr bevonhatja, vagy a szeméttároló alkalmatosság beszerzéséig halászatát felfüggesztheti.

3, A vízterületen, a kialakult tisztaság fenntartása valamennyi halász érdeke. A szemetet ne szórja el a vízen, a vízparton, sem annak közelében. Szemetelésnek minősül a cigaretta-csikk, a napraforgó és egyéb magvak héjának vízen, vagy a parton való eldobása is. A kifogott hal megtisztítása a halgazdálkodási vízterületen, nem engedélyezett! Az elviselhetetlen bűzösségig erjesztett, manipulált, vagy gyorsan bomló szerves anyagot tartalmazó etetőanyag használata tilos. A szemetes helyen halászóval szemben halgazdálkodási bírság szabható ki.

4, Halászhelyet – az aktív és a passzív halászeszközök elhelyezéséhez, használatához – érkezési sorrendben lehet elfoglalni. Egy érvényes területi jeggyel, a legszükségesebb méretű, egy-egy halászhely foglalható el. A csónakból és a partról történő halászat sem jogosít fel senkit, semmilyen módon jelölt, vagy foglalt hely létesítésére, és annak kikövetelésére. Más halász részére, helyet lefoglalni halász felszerelés odahelyezésével, csónak kikötésével, etetéssel, vagy más egyéb módon, és módszerrel sem lehet.

5, A halászkészségeket úgy szabad használni, hogy az, ne zavarja a szomszédos, és a szemben levő, a parti, vagy csónakos halászok, horgászok egyikét sem. A halász jól láthatóan, és azonosítójával egyértelműen, tartós rögzítéssel ellátottan, köteles az engedélyezett eszközeit megjelölni, illetve használni.

6, Horgászni, vagy rekreációs halászatot folytatni, egész évben, naponta 00:00 órától, 24:00 óráig lehet.

7, A kifárasztott hal vízből történő kiemeléséhez, a 0,5 kg-nál nagyobb egyedek esetében, merítő szák használata kötelező! A kifogott halat szárazon, vagy a vízben lassú, kínlódásos fulladásnak kitenni tilos! Tilos a halat, a parton vonszolni, a földön, vagy a csónakban vergődni hagyni, vagy részére bármilyen más módon indokolatlan sérülést, szenvedést okozni! Az idegenhonos, és a tájidegen halfajok fogást követő visszaengedése tilos, azokat a horgász és a halász is köteles a vízterületről és annak partjáról elszállítani. További elvárás, a hal vízpartról történő elszállítása szabályainak a betartása!

8, A napi darabszám korlátozással védett halat, a megfogást, és a haltartóba (bárkába, szákba, kantárra, stb.) történő elhelyezést követően, a fogási naplóba azonnal be kell írni. A fogás időpontja beírásakor a hónapon és a napon kívül az órának és a percnek is szerepelni kell az adott sorban, úgy hogy a fogási idő megállapítását, ne tegye kétségessé! Csak ezt követően vethető be ismét a készség, folytatható a halászat. A fogási naplóba rögzített, megtartott hal cserélése tilos. Más részére halat kifogni, vagy a vízparton átadni, elajándékozni, értékesíteni tilos. A méretkorlátozással védett hal megtartható méretét, – a mérőszalagot a hal oldalán vezetve – az orrcsúcstól, a farok úszó tövéig tartó méréssel kell megállapítani. Mérőszalag és mérleg használata kötelező.

9, Bármely halfaj egyedei közül a rekord méretű halat, valamint a műanyag haljellel jelölt halakat a lehető legrövidebb időn belül, be kell jelenteni a halászati őrnek, vagy a Szövetségi Irodának, és a hal méreteit, a fogás lehető legpontosabb helyszínét, a hal vizuálisan megállapítható állapotát közölni kell a halgazdálkodó részére. A rekord méretű és a jelölt hal csak a legrövidebb ideig, (a mérlegelésig, és a fotó, vagy a rövid videó elkészítéséig) lehet kint a vízből. Elvárás a legkevesebb sérülésokozás, és a gyors visszahelyezés, a hal kímélése érdekében. Az ilyen halak megfogója és dokumentált bejelentője, a következő évi éves területi jegye kiváltásához 20 % kedvezményre jogosító utalványt kap.

10, Mozgáskorlátozottak, és más fogyatékkal élők részére, a könnyebb megközelíthetőség miatt, kijelölt és megjelölt, horgászhelyek lesznek fenntartva. Kérjük ezt részükre szabadon hagyni, illetve megérkezésükkor önkéntesen átadni.

11, Haltelepítések alkalmával a telepítő helytől számítottan, 100 méter sugarú körön belül mindennemű horgászat, és rekreációs halászat tilos 24 órán keresztül. A haltelepítések időpontja, a tilalommal érintett terület, és a horgászati és a halászati korlátozás időtartama, az adott időszakban kifüggesztésre, az elektronikus közösségi oldalakon és/vagy a halászati őrök által, bejelentésre kerül.

12, Az éjszakai halászatnál a halászhely, és a csónak, valamint a jelzőbója megvilágítása napnyugtától napkeltéig folyamatosan kötelező!

13, Az érvényes területi jeggyel rendelkező halász, semmilyen jogcímen nem adhatja át halászási jogosultságát, eszközeit, más személynek, még családtagnak sem, és területi jegy nélküli halászathoz nem biztosíthat felszerelést. Bevetett, behelyezett készségei őrzésével, kezelésével mást megbízni, még átmenetileg sem szabad. Ha az ellenőrzés mégis ennek ellenkezőjét tapasztalja, akkor a területi jegy, továbbá az állami halászjegy és fogási napló bevonásra, és a halgazdálkodási hatósághoz, feljelentés kíséretében, továbbításra kerül. Segítséget csak abban az esetben tűrünk el, ha az egy nagyobb súlyú halegyednek (5 kg felett), a kíméletes kiemelését, szákolását szolgálja.

14, A vízpartra, nagy mozgásigényű, és zajkeltő állatok kivitele tilos. Kivétel, ha a kivitt állaton, szájkosár, és a gazdája közvetlen közelében, biztonságosan megkötött helyzetben van, és más jelenlévőket, továbbá felszereléseket nem veszélyeztet. A kutya által keletkező hulladék eltávolítását, a szemét kezelésére vonatkozó szabályok szerint kell megoldani. A kutya fürdetése ott bonyolítható le, ahol nem tiltott, és személyeket, vagy eszközöket nem zavar, nem veszélyeztet.

15, A vízterületen – a szükséges vízügyi, erdészeti, mezőgazdasági és halászati munkák kivételével – a mások pihenését zavaró, zajkeltő eszközök (rádió, magnó, stb.), és módok használata tilos. Kerülni kell a hangoskodást, és a másokat megbotránkoztató trágár beszédet. A nyilvánvaló alkoholos befolyásoltság esetén, a területi jegy kiadása megtagadható, illetve a horgászat és a halászat megtiltható, a vízterület elhagyására való felszólítás mellett.

16, A vízterületeken, a TOHOSZ által fenntartott egyesületi, megyei és országos horgász versenypályák is kialakításra kerültek, kerülnek. A versenyek alkalmával a kijelölt parti területekkel párhuzamos teljes meder keresztmetszetben a horgászat, és a rekreációs halászat csónakból is tilos. Oldal irányban minimum 50 méter távolságot kell elhagyni a szélső versenyzőktől. A többi hely horgászható. A kijelölt terület rövidebb-hosszabb szakaszokon, vagy teljes egészében lezárásra kerül, a verseny előtt 1 órával kezdődően, és a versenyt követő további 1 órás időtartamig. A versenyre igénybe vett, és lezárt szakasz megjelölése mindig kifüggesztésre kerül a vízparton, de felvilágosítás kérhető a halőröktől is. Kérjük ezt figyelemmel kísérni.

 

CSÓNAK HASZNÁLAT RENDJE

 

1, Csónakból történő halászat esetén a parti horgászok és halászok zavarása tilos. Ezért, ahol csak a parti horgászat és halászat a lehetséges és megengedett, ott a partvonaltól számítottan a lehető legnagyobb, de legalább 50 m, (a Sión 30 m, Sárvízen 15 m) szabad távolságot kell a csónakosnak elhagynia a meder felé tartóan a parti horgásztól és halásztól. Ezt a szabályt a pergetőknek, és a kuttyogtatóknak is be kell tartani. Csónakkal és egyéb vízi járművel, a lehető legrövidebb idő alatt kell elérni a víztest képzeletbeli felező vonalát, és ott kell haladni, a többi horgász és halász zavarása nélkül.

2, A csónakos halászat során használt rögzítő karók, és más eszközök sem hagyhatók benn a vízben, azokat a halászat befejeztével el kell távolítani.

3, A vízi közlekedésre vonatkozó szabályok (57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet a vízi közlekedés rendjéről) betartásán túl, a biztonsági előírások szerinti eszközök meglétéről a halásznak kell gondoskodnia.

4, A csónak tárolása, használata során a környezetvédelemre, a balesetvédelemre vonatkozó szabályokat a csónak használójának kell betartani. A TOHOSZ az ezek elmulasztásáért keletkezett károkért felelősséggel nem tartozik! A TOHOSZ kikötőhelyet nem biztosít és nem tart fenn. (Kivétel Keselyűsi Holt- Sió és Szálkai víztározó, itt kijelölt kikötési szakaszok vannak.)

5, A csónakot úgy kell kikötni minden alkalommal és helyszínen, hogy az a csónak orránál, és még legalább egy ponton a faránál, megfelelően rögzítve legyen. Biztonsági szempontból legalább 8 méter hosszú legyen a kikötésre használt lánc, kötél, stb.

A GEMENC ZRT., A D.D.NEMZETI PARK, A VÍZÜGYI HATÓSÁGOK, AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL ELŐÍRT KÖVETELMÉNYEK

 

1, A vízterülethez kapcsolódó teljes parti területen a tűzrakás szigorúan tilos! Kivétel, a külön kérelemre engedélyezett helyeken. A halász, az ilyen engedély birtokában is, csak gázüzemű berendezést használhat, tűztálcára helyezve az égőfejet. A területen a növényzet tűzrakáshoz sem használható fel.

2, Sátor, lakókocsi és egyéb kempingezési célú eszköz, a közegészségügyi előírások betartása érdekében, csak a területtulajdonosok és/vagy a hatóságok által kijelölt területen engedélyezett.

3, Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009.évi XXXVII. törvény értelmében, 08. 28. és 09. 30. közötti időszakban mindennap délután 15:00 órától másnap 9:00 óráig vadászat miatt erdőlátogatási tilalom lesz. Ezen időszak alatt a Gemenc Zrt által kezelt, horgászvízzel érintkező erdőben, a vízpartokon tartózkodni és közlekedni tilos és életveszélyes. Kérjük és ajánljuk a vízterületeket legalább egy órával korábban elhagyni és csak legalább egy órával később felkeresni.

4, A víztesteken, és azok parti szakasza teljes területén, a szabályozott horgászati és halászati renden túl tilos a helyi élővilág állapotának, minőségének bármilyen megváltoztatása, zavarása, a víz szennyezése, és a szemetelés minden változata.

5, Fürödni a vízterületeinken életveszélyes, ezért csak a kijelölt strand szakaszok használata javasolt, vagy engedélyezett, illetve ott is csak a saját felelősségvállalással lehet gyakorolni!

6, Védett, vagy fokozottan védett hal kifogása esetén a hal kíméletes visszahelyezése után kérjük a fogás helyét, idejét, faját a DDNP Igazgatóságnak (7625 Pécs, Tettye tér 9. – 06/72-517-200) és a TOHOSZ-nak bejelenteni.

7, Természetvédelmi oltalom alatt álló területen mindenki saját felelősségére tartózkodik. Esetleges balesetért, a Gemenc Zrt-t, a DDNP Igazgatóságot, a KDTVIZIG-ot és az ADUVIZIG-ot, valamint a TOHOSZ-t felelősség nem terheli. A területen való tartózkodással okozati kapcsolatban felmerült károkozásért az elkövetőt anyagi felelősség terheli.

8, Fakivágás, ágas-szedés, bódé, stég, állásépítés, partfal átalakítás, állatok és növények gyűjtése, csali állat ásás, a vízi növényzet irtása, kizárólag a DDNP írásos engedélyének birtokában végezhető, egyébként TILOS!

9, A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban Tvt.) 38 § (1) bek. h) pontja értelmében védett területen a horgászat és a halászat, a természetvédelmi hatóság engedélyéhez kötött tevékenység. A Tvt. 40 § (1) bekezdés értelmében fokozottan védett természeti területre történő belépéshez – a jelzett turista utak és tanösvények kivételével – a természetvédelmi hatóságnak, az igazgatóság (területileg illetékes Nemzeti Park Igazgatóság) szakértői véleményének figyelembevételével kiadott engedélye szükséges. A Tvt. 38 § (1) j) pontja kimondja, hogy a védett természeti területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges járművel történő közlekedéshez, az arra kijelölt utak, az engedélyezett tevékenységhez szükséges munkagépek, valamint a feladatukat ellátó – külön jogszabályokban erre feljogosított – személyek járművei kivételével.

10, A töltéseken, gátakon, műtárgyakon, árterekben való közlekedés engedélyköteles, és az időjárás függvényében korlátozásra kerülhet sor. Engedélyt vásárolni a Vízügyi szervezetek kirendeltségein lehet.

11, A horgászati, vagy halászati tevékenység nem járhat a vízügyi műtárgyak, partvédőművek, hajóútkitűző jelek, az egyéb mérnöki jelek rongálásával és engedély nélküli átalakításával, elmozdításával.

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK:

 

1, A TOHOSZ halgazdálkodási vízterületein való tartózkodás, horgászatot és halászatot nem érintő általános szabályai a harmadik személyekre (családtagokra, és a kísérőkre) is vonatkoznak. Betartásáért és betartatásáért az a horgász, vagy a rekreációs halász a felelős, akihez ezek a személyek tartoznak, és

Ő felelős az okozott károk megtérítéséért.

2, Minden – itt nem felsorolt – további esetben a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. Törvény, a kapcsolódó végrehajtási rendeletek és a MOHOSZ Választmányának horgászatot és rekreációs halászatot érintő, országos horgászrendi szabályai az irányadóak és érvényesek.

3, A horgászat, vagy a halászat megkezdése előtt, az érvényes helyi, aktuális szabályokról mindig meg kell győződni. Hívja a halászati őröket, keresse fel az elektronikus közösségi oldalakat!

4, A TOHOSZ halgazdálkodási vízterületei több célú hasznosításúak. Ezért kérjük, hogy a horgász és a rekreációs halásztársak indokolatlan zavarásához hasonlóan, a vízi sportot űzők, a hajó forgalomban és más szabadidős tevékenységekben résztvevők tevékenységét se zavarják, veszélyeztessék! Ezt várjuk el viszont, az érintettektől is! Köszönjük!

5, Kérünk mindenkit, aki a TOHOSZ halgazdálkodási vízterületein horgászik, vagy rekreációs halászatot végez, hogy óvja, védje a halállományt, és ne irigyelje mások halfogását, sőt tapasztalataival, tanácsaival segítse horgásztársait, rekreációs halásztársait, mindenekelőtt a fiatalokat, a nőket, a kezdőket és a más tájakról érkezett horgász-turistákat, és azokat az időskorúakat, vagy fogyatékkal élőket, akik emiatt fokozottabb mértékben a segítségre rászorulhatnak.

 

A TOLNA MEGYEI HORGÁSZEGYESÜLETEK SZÖVETSÉGE HALGAZDÁLKODÁSI VÍZTERÜLETEINEK HATÓSÁG ÁLTAL KIJELÖLT KÍMÉLETI TERÜLETEI

A 2013. évi CII. törvény a halgazdálkodásról és a hal védelméről, valamint a vidékfejlesztési miniszter 133/2013. (XII.29) a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló VM rendelete 4 § (2-6) bekezdései alapján a Tolna Megyei Horgászegyesületek Szövetsége halgazdálkodásában lévő vízterületen a halak telelésére és szaporodására alkalmas szakaszok lettek kijelölve a Halászati hatóság által.

1, Duna folyam 1493 és az 1520 folyamkilométer közötti szakaszán:

  • Téli vermelő helyek

Szigorúan tilos a horgászat és a rekreációs halászat az alábbi téli vermelő helyeknek kijelölt területeken november 15- február 28-a közötti időszakban.

1.1. a, Bogyiszló alatti partszakasz (homoki rész)

Helymeghatározása: Az üdülő lejáratától Délre 180 méterre található 1-es ponttól kezdődő 320×500  sávban, a part éltől 50 méterig a Duna középvonala felé tilos a horgászat és a halászat a vermelési időszakban. A kijelölt terület nagysága 20,5 ha, melyből 2,5 ha esik közvetlenül a Duna vízfelületére közepes vízállásnál.

1-es végpontja a horgásztanyáktól délre 70 m-re: GPS koordinátái: É-K: 46.3838119° 18.8825691°

2-es végpontja az 1-es ponttól a Duna irányába 320 m-re Keletre, a part éltől 50 méterre a Duna középvonala irányába: GPS koordinátái: É-K: 46.3844188° 18.8866675°

3-as végpontja az első kőgát felett az 1502 fkm-nél: GPS koordinátái: É-K: 46.3796968° 18.8888562°

4-es végpontja az 1-es ponttól 540m-re Délre: GPS koordinátái: É-K: 46.3790602° 18.8835132°

 1.1.b, Dombori alatti partszakasz (Vízkúti rész)

Helymeghatározása: Dombori község Duna felé eső végétől Déli irányban 840 méterre kezdődik, és a töltés kanyarulat közepéig a parton 50 méteres sávban tartózkodni, a part éltől pedig 70 méter széles sávban horgászni és halászni a vermelési időszakban tilos. Területe kb. 11 ha.

1-es végpontja a sóder lerakótól Délre 200 méterre: GPS koordinátái: É-K: 46.4204346° 18.8919032°

2-es végpontja az 1-es ponttól a Duna irányába 100 méterre Dél-Keletre, a part éltől 70 méterre a Duna középvonala irányába: GPS koordinátái: É-K: 46.4196876° 18.8937458°

3-as végpontja a tengerszem Északi részéig tartó szakasz: GPS koordinátái: É-K: 46.4123871° 18.8870054°

4-es végpontja az 1-es végponttól 1010 méterre Délre: GPS koordinátái: É-K: 46.4125868° 18.8857073°

 1.1.c, Siótorkolat környéke

Helymeghatározása: A terület Északi pontja a Sió torkolat északi sarkától mért 200 méter, déli pontja az Északi saroktól mért 500 méter, míg horizontálisan a Duna középvonaláig terjed. Területe 15 ha, melynek 100%-a a Duna vízfelületére esik.

1-es végpontja a torkolat Északi sarkától 200 méterre Északra:

GPS koordinátái: É-K: 46.3399989° 18.8946524°

2-es végpontja a Duna középvonala az 1-es végpont magasságában:

GPS koordinátái: É-K: 46.3399877° 18.8976806°

3-as végpontja a Duna középvonala a 4-es végpont magasságában:

GPS koordinátái: É-K: 46.3341582° 18.8989359°

4-es végpontja az 1-es végponttól 540 méterre Délre: GPS koordinátái: É-K: 46.3337285° 18.8955510°

 

1.2          Ívásra és ivadékbölcsőnek alkalmas helyek

Szigorúan tilos a horgászat és a rekreációs halászat az alábbi szaporodó helyeknek kijelölt területeken

március 01– június 15-e közötti időszakban.

 

 1.2.a, Bogyiszló alatti mellékágak (Karaszi fok)

Helymeghatározása: A horgásztanyáktól délre 600 méterre az első kőgáttól (1502 fkm) kezdődően kb. 1600 méter hosszan Déli irányba.

1-es végpontja a horgásztanyáktól délre kezdődően: GPS koordinátái: É-K: 46.3788234° 18.8835025°

2-es végpontja az 1-es végponttól a Duna irányába 480 méterre Keletre, a part éltől 90 méterre a Duna középvonala felé: GPS koordinátái: É-K: 46.3797412° 18.8902402°

3-as végpontja a negyedik kőgátig terjedő szakasz: GPS koordinátái: É-K: 46.3654395° 18.8944459°

4-es végpontja az 1-es végponttól 1800 méterre Délre a gáton haladva:

GPS koordinátái: É-K: 46.3641957° 18.8865066°

 1.2.b, Gerjen melletti mellékágak (Gerjeni sziget)

Helymeghatározása: A gerjeni gátőrháztól Délre 140 méterre kezdődően az 1513 fkm-ig terjedő szakasz.

1-es végpontja a gerjeni gátőrháztól 140 méterre, Délre: GPS koordinátái: É-K: 46.4972401° 18.9052606°

2-es végpontja az 1-es végponttól Keletre 300 méterre: GPS koordinátái: É-K: 46.4975355° .9093375°

3-as végpontja az 1513 fkm-nél a Dunán: GPS koordinátái: É-K: 46.4716208° 18.9191651°

4-es végpontja az 1513 fkm-nél a parton: GPS koordinátái: É-K: 46.4713843° 18.9172769°

 1.2.c, Dusnoki mellékágak (Kacsaúsztató)

Helymeghatározása: A Duna Bács-Kiskun megyei oldalán található, Dusnok község.

1-es végpontja a part éltől 140 méterre a Duna középvonala felé:

GPS koordinátái: É-K: 46.396910° 18.8851762°

2-es végpontja a Doromlási útnál található: GPS koordinátái: É-K: 46.3991964° 18.8999766°

3-as végpontja a 2-es végponttól Délre 1770 méterre a gátkoronát követve Déli irányba: GPS koordinátái: É-K: 46.3801705° 18.8994348°

4-es végpontja az 1502 fkm-nél található: GPS: É-K: 46.3802149° 18.8925254°

 

2, Sió csatorna 0,00 és az 58,00 folyamkilométer közötti szakaszán: (Később kerül kijelölésre!)

3, Sárvíz csatorna 0,00 és az 37,00 folyamkilométer közötti szakaszán: (Később kerül kijelölésre!),

Rekreációs halászrend 2018