MEGYEI GYERMEK ÖSSZEVONT TERÜLETI JEGY

2019 

(FIGYELEM! Horgászni csak a területi jegyen szereplő adatok egyértelmű olvashatósága estén lehetséges, ezért rendkívüli módon vigyázzon rá! Elhagyott, megrongálódott, hiányos vagy megsemmisült területi jegy pótlására nincs lehetőség. Horgászni csak az új területi jegy megvásárlása után lehetséges.)

 

Személyi határ szabályai:

Gyermek, az aki a 3. életévét betöltötte, de az adott évben nem tölti be a 15. életévét, és érvényes állami horgászjeggyel rendelkezik.

Gyermek – csak úszós – jegy (1 botos)

Az „Egy éves területi jeggyel megtartható együttes súly, az összes halfaj vonatkozásában” éves területi jeggyel megtartható összes súly 15 kg.

ÁLTALÁNOS HORGÁSZATI REND ÉS ELÕÍRÁSOK:

FIGYELEM! A horgászatra vonatkozó szabályok, a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (Hhvtv.) 2013. szeptember 1-i, valamint a végrehajtására kiadott miniszteri rendelet(ek) hatályba lépésével jelentősen változtak, azok ismerete a horgászat gyakorlásához – a jelen horgászrend szerinti horgászathoz is – elengedhetetlen.

1, A horgászatot csak az kezdheti meg, akinél fizikailag ott van: egy személyazonosságot igazoló okmány, az állami horgászjegy és a hozzá tartozó fogási napló, továbbá, a napló kitöltésére alkalmas toll, valamint a nevére kiállított érvényes területi jegy, egy mérőszalag, valamint mérleg, továbbá a merítő- és haltartó szák, és ezen kívül a szemét elszállítására alkalmas zacskó, vagy más hasonló tároló eszköz.

2, Ha az adott vízterületen van beírófüzet, akkor a gyermekhorgász, vagy felügyeletét ellátó felnőtt a horgászat megkezdése előtt köteles magát beírni a vízterület szabályainak megfelelően. Az ilyen helyeken a horgászat befejezését követően, szintén köteles beírni a távozását, és az egyéb elvárt adatokat.

3, Gyermek horgásznak naponta 06:00 órától, 20:00 óráig engedélyezett a horgászat, kizárólag nagykorú személy folyamatos és állandó felügyelete mellett.

4, Gyermek területi jeggyel, csak az a gyermek horgászhat, akinek a nevére van kiállítva. A felügyeletet ellátó, az oktatáson, és az alkalmankénti, rövid idejű bemutatáson kívül, a gyermek eszközeivel folyamatosan nem horgászhat, halat nem tarthat meg. Kivétel, ha Ő is rendelkezik a vízterületre érvényes területi jeggyel.

5, Gyermek horgász felszerelésnek a következő tekintendő: 1 db horgászbot, azon 1 db úszós szerelék, amelyen 1 db, 1 ágú horog van. Ilyen jellegű előkészített felszerelést többet is lehet a parton készenlétben tartani, de a vízben mindig csak egy darab készség lehet. Minden más eszköz és módszer nem engedélyezett.

6, A mellékelt felsorolásban feltüntetett vízterületeken, az „Állami horgászjegy”-en feltüntetett 1 db méretkorlátozás alá eső hal megfogására, illetve megtartására ez a területi jegy nem nyújt lehetőséget! Napi darabszám korlátozással védett halra horgászni, illetve azt megtartani ezzel a jeggyel tilos. Azaz a véletlen fogást követően az, kíméletesen visszahelyezendő a vízbe. A napi darabszám korlátozással nem védett halakból naponta csak 3 kilogramm, évente maximum 30 kilogramm tartható meg. Az idegenhonos, tájidegen halfajok fogást követő visszaengedése tilos, azokat a horgász köteles a vízterületről és annak partjáról elszállítani, ezek fogása a napi tömegkorlátozásba beleszámít. (Ezen előírás vízterületenként változhat, ezért a helyi horgászrendről minden esetben tájékozódni szükséges.)

7, Horgászhelyet érkezési sorrendben lehet elfoglalni. Egy érvényes területi jeggyel, egy horgászhely foglalható el. A csónakból és a partról történő horgászat sem jogosít fel senkit, semmilyen módon jelölt, vagy foglalt hely létesítésére, és annak kikövetelésére. Más horgász részére, helyet lefoglalni horgász felszerelés odahelyezésével, csónak kikötésével, etetéssel, vagy más egyéb módon, és módszerrel sem lehet.

8, A horgászhely csak akkor foglalható el, ha előtte, minden irányban legalább 5 méter távolságig az ott levő szemét eltakarításra került. A horgászhelyet tisztított állapotban kell folyamatosan tartani és elhagyni. A horgász köteles a keletkezett szemetet, hulladékot magával vinni, a horgászat befejezése után. Ha az ellenőrzés azt állapítja meg, hogy az a horgászhely, ahol a horgászat történik, szemetes, és ha azt a horgász felszólításra, nem hajlandó azonnal megtisztítani, vagy nem rendelkezik az előírt szemét tároló és szállító alkalmatossággal, akkor a horgásztól a területi jegy bevonásra kerülhet, vagy a szeméttároló alkalmatosság beszerzéséig horgászata felfüggeszthető.

9, A vízterületen, a kialakult tisztaság fenntartása valamennyi horgász érdeke. A szemetet ne szórja el a vízparton, sem annak közelében. Szemetelésnek minősül a cigaretta-csikk, a napraforgó és egyéb magvak héjának vízen, vagy a parton való eldobása is. A kifogott hal megtisztítása a halgazdálkodási vízterületen, nem engedélyezett! Szeretnénk elérni, az Ön együttműködésével, a jelentős szemétszállítási kiadások csökkentését, és helyette hal vásárlásra, telepítésre költeni az így felszabaduló összeget.

10, A kialakított horgászhelyek, illetve azok 10 méteres körzete, csak horgászati tevékenységre, a horgászeszközök tárolására használható, más célra (pl. sátor-, lakókocsi, lakóbusz elhelyezésre, autó parkolására, stb.) nem foglalható el, még átmenetileg sem.

11, A kialakított horgászállások egymástól mért távolsága kb. 10 méter. Ezen belül a horgászhelyen azt a 4-5 méter széles, parti sávot kell érteni, amit egy horgász elfoglalhat, és ott horgászfelszereléseit, kényelmi eszközeit elhelyezheti a horgászat időtartamáig. Egy személy egy horgászhelyet használhat egyszerre. Ezért minden horgásznak kötelessége ezen, a partra merőleges kb. 10 méter (széles) x kb. 30 méteres (víz felé tartó) vízfelületi sávon (horgászsávon) belül horgásznia, mindenféle horgászati módszer esetén.

12, A horgász köteles olyan közel tartózkodni a bevetett készségeihez, hogy kapás esetén azonnal bevághasson.

13, A horgászhelyről eltávolodó, vagy távozó horgász, köteles minden, általa odavitt dolgot magával vinni, vagy a vízpart szélétől minimum 5 méter távolságon túlra áthelyezni. Az így felszabaduló horgászhely, az általános szabályok szerint, más horgász által elfoglalható. A horgász akármilyen időtartamra távozik el, vagyonának védelméről önmagának kell gondoskodnia. 

ELLENÕRZÉS:

1, Az ellenőrzés, a vonatkozó hatályos jogszabályok, a horgászrend betartatását, a halállomány védelmét szolgálja és a becsületes horgászokért, halászokért, történik. Ezért azt nem szabad indokolatlan zaklatásnak tekinteni. Kérjük, jelezze a halászati őröknek, ha engedély nélküli horgászatot, vagy halászatot észlel!

2, A halászati őrt, rendészeti feladatot ellátó személyként, fokozott jogi védelem illeti meg, intézkedései kötelező érvényűek. A halászati őr (és a más, ellenőrzésre jogosult hatóságokat képviselő személy) jogosult a horgász okmányainak, zsákmányának, indokolt esetben felszerelési tárgyainak, csomagjainak, és járművének ellenőrzésére. A kifogott halakat, és az előírt okmányokat a horgász felszólítás nélkül is köteles bemutatni.

3, A halgazdálkodási jog gyakorlója a TOHOSZ. Ezért annak választott tisztségviselői is, mint a jogtulajdonos képviselői, jogosultak részt venni az ellenőrzésben, figyelmeztethetik a szabálytalankodókat a szabálysértés abbahagyására, indokolt esetben hatósági segítséget kérhetnek, eljárást kezdeményezhetnek.

4, A Hhvtv. és más vonatkozó jogszabályok, illetve a TOHOSZ halgazdálkodási vízterületein érvényes horgászati rend egy, vagy több pontjának megsértése esetén a halászati őr, jegyzőkönyvet vesz fel, fénykép és/vagy videó felvételt készít, és bejelenti a TOHOSZ ügyvezetőjének, további intézkedésre. Az ügyvezető, a törvényi előírások szerint jár el azt követően. Az ellenőrzésre jogosult személy a jogosulatlanul horgászótól (halászótól) elveheti a tárgyi bizonyítékokat. Az elvett eszközről, okmányokról átvételi elismervényt ad. Az ellenőrző személy, a jogellenesen kifogott élő hal haladéktalan visszajuttatására utasíthatja az ellenőrzöttet.

5, Az a személy, akitől a területi jegy bevonásra került, vagy a hal fogásával kapcsolatban büntetőjogi, vagy szabálysértési felelősségét állapították meg, és ezért, vagy a halgazdálkodási jogszabálysértés miatt a halgazdálkodási hatóság állami horgász jegy és halászjegyváltástól eltiltó határozatának hatálya alatt áll, semmilyen jogcímen nem horgászhat, és nem halászhat a TOHOSZ halgazdálkodási vízterületein. Amennyiben ilyen személyt horgászaton, vagy halászaton érnek az ellenőrzést végzők, – kártalanítás nélkül – bevonják az okmányait, lefoglalják a tárgyi bizonyítékokat, és feljelentést tesznek a halgazdálkodási hatóságnál.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK:

1, A felsorolás szerinti vízterületeken való tartózkodás, horgászatot nem érintő általános szabályai a családtagokra, és a kísérőkre is vonatkoznak. Betartásáért és betartatásáért az a horgász, vagy a gyermek felügyeletét ellátó személy a felelős, akihez ezek a személyek tartoznak, és Ő felelős az okozott károk megtérítéséért.

2, Fentieken túlmenően a horgászat, a 2013. évi CII. Törvény és a 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet, továbbá a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény előírásainak betartásával folytatható.

3, A horgászat megkezdése előtt, az érvényes helyi, aktuális szabályokról meg kell győződni. Hívja a halászati őröket, keresse fel az elektronikus oldalakat!

4, Ha olyan vízterületen kívánnak horgászni, amelyik nincs a mellékletben felsoroltak között, akkor feltétlen engedélyt kell kérni a vízterület kezelőjétől!

5, A töltéseken, gátakon, műtárgyakon, árterekben való közlekedés engedélyköteles, és az időjárás függvényében korlátozásra kerülhet sor. Engedélyt vásárolni a KDTVIZIG kirendeltségein lehet.

6, A horgászati tevékenység nem járhat a vízügyi műtárgyak, partvédőművek, hajóútkitűző jelek rongálásával és engedély nélküli átalakításával.

7, Fakivágás, ágas-szedés, bódé, stég, állásépítés, partfal átalakítás, állatok és növények gyűjtése, csaliállat ásás, a vízi-növényzet irtása, TILOS!

Melléklet

A halgazdálkodási vízterületek, amelyek – korlátozásokkal – elfogadják a megyei gyermek területi jegyet (halgazdálkodási vízterületet működtető horgász szervezet – a vízterület megnevezése, és zárójelben a víztérkód):

A, Megyei Szövetségi vízterületek

 • TOHOSZ – Keselyűsi Holt-Sió (17-024-1-1)
 • TOHOSZ – Szálkai víztározó (17-043-1-5)
 • TOHOSZ – Duna folyó 1493-1520 folyamkilométer között (17-002-1-1)
 • TOHOSZ – Sió csatorna 0-58 folyamkilométer között (17-003-1-1)
 • TOHOSZ – Sárvíz csatorna 0-37 folyamkilométer között (17-008-1-1)
 • TOHOSZ – Koppány csatorna – Pári északi közigazgatási határától a Kaposba torkollásig (17-013-1-1)

B, Egyesületi vízterületek

 • Dombóvár Nyergesvölgye HE – Nyergesvölgyi tó (17-050-1-4)
 • Dunaföldvári SHE – Solti Holt-Duna (17-016-1-1)
 • Hőgyészi SHE – Donát pataki I-es tó (17-014-1-1), II-es tó (17-015-1-1)
 • Hal-Szálka HE – Szálkai Iszapoló tó (17-042-1-5)
 • Kétyi RHE horgásztava (nincs kódja)
 • Kisszékely KHE – Csádés tó (17-061-1-5)
 • Kocsolai HE – Kocsolai horgásztó (17-065-1-4)
 • Nagydorog VHE – Jindra tó (nincs kódja)
 • Simontornyai HE – Sió csatorna 68-77 folyamkilométer közötti szakasza (17-005-1-1)
 • Szedres VHE – Holt-Sárvíz (17-041-1-1)
 • Tamási Kossuth HE – Gonozdi I-es tó (17-058-1-4), II-es tó (17-059-1-4)
 • Faddi SHE – Faddi Holt-Duna (17-019-1-5)
 • Közalkalmazotti HE – Sötétvölgyi tó (17-044-1-1)
 • Belecskai HE – Kapos csatorna Regöly déli határától, Belecska északi határáig (17-010-1-1)
 • Tolnanémedi Petőfi HE – Kapos csatorna a Sióba torkollástól, Pincehely északi határáig (17-006-1-1)
 • Tolnanémedi Petőfi HE – Sió csatorna 77-82 folyamkilométer közötti szakasza (17-006-1-1)
 • Pálfai HHE – Sió csatorna 58-68 folyamkilométer közötti szakasza (17-003-1-1)
 • Tolnai HE – Tolnai Felső holtág (17-020-1-5)
 • A felsorolásban nem szereplő vízterületekre, ez a területi jegy nem érvényes!
 • A horgászat megkezdése előtt mindig tájékozódni kell a helyi horgászrendről!

Vásárolható területi jegy

A Hhvtv. szerinti jogosultság alapján vásárolható területi jegyek

Gyermek – csak úszós – jegy (1 botos) Éves területi jegy: 1 600 Ft

*****

2020 – Megyei GYERMEK összevont területi jegy – és horgászrendje