ÁLTALÁNOS HORGÁSZATI REND ÉS ELŐÍRÁSOK:

FIGYELEM! A horgászatra vonatkozó szabályok a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (Hhvtv.) 2013. szeptember 1-i, valamint a végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet(ek) hatályba lépésével jelentősen változtak, azok ismerete a horgászat gyakorlásához – a jelen horgászrend szerinti horgászathoz is – elengedhetetlen.

1, A horgászatot csak az a gyermek kezdheti meg, akinél fizikailag ott van: az állami horgászjegy, az állami fogási napló, és a napló kitöltésére alkalmas toll, valamint a nevére kiállított érvényes területi jegy, egy mérőszalag, valamint – a legalább 10 kg-ig mérő – mérleg, merítőszák, továbbá a szemét elszállítására alkalmas tároló, zacskó, vagy más ilyen eszköz.

2, Ha az adott vízterületen van beírófüzet, akkor a gyermekhorgász, vagy felügyeletét ellátó felnőtt a horgászat megkezdése előtt köteles magát beírni a vízterület szabályainak megfelelően. Az ilyen helyeken a horgászat befejezését követően, szintén köteles beírni a távozását, és az egyéb elvárt adatokat.

3, Gyermek horgásznak naponta 06:00 órától, 20:00 óráig engedélyezett a horgászat, kizárólag nagykorú személy folyamatos és állandó felügyelete mellett.

4, Gyermek területi jeggyel, csak az a gyermek horgászhat, akinek a nevére van kiállítva.

A felügyeletet ellátó, az oktatáson, és az alkalmankénti, rövid idejű bemutatáson kívül, a gyermek eszközeivel folyamatosan nem horgászhat, halat nem tarthat meg. Kivétel, ha Ő is rendelkezik a vízterületre érvényes területi jeggyel.

5, Gyermek horgász felszerelésnek a következő tekintendő: 1 db horgászbot, azon 1 db úszós szerelék, amelyen

1 db, 1 ágú horog van. Ilyen jellegű előkészített felszerelést többet is lehet a parton készenlétben tartani, de a vízben mindig csak egy darab készség lehet. Minden más eszköz és módszer nem engedélyezett.

6, A mellékelt felsorolásban feltüntetett vízterületeken, az „Állami horgászjegy”-en feltüntetett 1 db méretkorlátozás alá eső hal megfogására, illetve megtartására ez a területi jegy nem nyújt lehetőséget! Napi darabszám korlátozással védett halra horgászni, illetve azt megtartani ezzel a jeggyel tilos. Azaz a véletlen fogást követően az, kíméletesen visszahelyezendő a vízbe. A napi darabszám korlátozással nem védett halakból naponta csak 3 kilogramm, évente maximum 30 kilogramm tartható meg. Az idegenhonos, tájidegen halfajok fogást követő visszaengedése tilos, azokat a horgász köteles a vízterületről és annak partjáról elszállítani, ezek fogása a napi tömegkorlátozásba beleszámít. (Ezen előírás vízterületenként változhat, ezért a helyi horgászrendről minden esetben tájékozódni szükséges.)

7, Horgászhelyet érkezési sorrendben lehet elfoglalni. Egy érvényes területi jeggyel, egy horgászhely foglalható el. A csónakból és a partról történő horgászat sem jogosít fel senkit, semmilyen módon jelölt, vagy foglalt hely létesítésére, és annak kikövetelésére. Más horgász részére, helyet lefoglalni horgász felszerelés odahelyezésével, csónak kikötésével, etetéssel, vagy más egyéb módon, és módszerrel sem lehet.

8, A horgászhely csak akkor foglalható el, ha előtte, minden irányban legalább 5 méter távolságig az ott levő szemét eltakarításra került. A horgászhelyet tisztított állapotban kell folyamatosan tartani és elhagyni. A horgász köteles a keletkezett szemetet, hulladékot magával vinni, a horgászat befejezése után. Ha az ellenőrzés azt állapítja meg, hogy az a horgászhely, ahol a horgászat történik, szemetes, és ha azt a horgász felszólításra, nem hajlandó azonnal megtisztítani, vagy nem rendelkezik az előírt szemét tároló és szállító alkalmatossággal, akkor a horgásztól a területi jegy bevonásra kerülhet, vagy a szeméttároló alkalmatosság beszerzéséig horgászata felfüggeszthető.

9, A vízterületen, a kialakult tisztaság fenntartása valamennyi horgász érdeke. A szemetet ne szórja el a vízparton, sem annak közelében. Szemetelésnek minősül a cigaretta-csikk, a napraforgó és egyéb magvak héjának vízen, vagy a parton való eldobása is. A kifogott hal megtisztítása a halgazdálkodási vízterületen, nem engedélyezett! Szeretnénk elérni, az Ön együttműködésével, a jelentős szemétszállítási kiadások csökkentését, és helyette hal vásárlásra, telepítésre költeni az így felszabaduló összeget.

10, A kialakított horgászhelyek, illetve azok 10 méteres körzete, csak horgászati tevékenységre, a horgászeszközök tárolására használható, más célra (pl. sátor-, lakókocsi, lakóbusz elhelyezésre, autó parkolására, stb.) nem foglalható el, még átmenetileg sem.

11, A kialakított horgászállások egymástól mért távolsága kb. 10 méter. Ezen belül a horgászhelyen azt a 4-5 méter széles, parti sávot kell érteni, amit egy horgász elfoglalhat, és ott horgászfelszereléseit, kényelmi eszközeit elhelyezheti a horgászat időtartamáig. Egy személy egy horgászhelyet használhat egyszerre. Ezért minden horgásznak kötelessége ezen, a partra merőleges kb. 10 méter (széles) x kb. 30 méteres (vízfelé tartó) vízfelületi sávon (horgászsávon) belül horgásznia, mindenféle horgászati módszer esetén.

12, A horgász köteles olyan közel tartózkodni a bevetett készségeihez, hogy kapás esetén azonnal bevághasson.

13, A horgászhelyről eltávolódó, vagy távozó horgász, köteles minden, általa odavitt dolgot magával vinni, vagy a vízpart szélétől minimum 5 méter távolságon túlra áthelyezni. Az így felszabaduló horgászhely, az általános szabályok szerint, más horgász által elfoglalható. A horgász akármilyen időtartamra távozik el, vagyonának védelméről önmagának kell gondoskodnia.

 

ELLENŐRZÉS:

 

1, Az ellenőrzés, a vonatkozó hatályos jogszabályok, a horgászrend betartatását, a halállomány védelmét szolgálja és a becsületes horgászokért, halászokért, történik. Ezért azt nem szabad indokolatlan zaklatásnak tekinteni. Kérjük, jelezze a halászati őröknek, ha engedély nélküli horgászatot, vagy halászatot észlel!

2, A halászati őrt, rendészeti feladatot ellátó személyként, fokozott jogi védelem illeti meg, intézkedései kötelező érvényűek. A halászati őr (és a más, ellenőrzésre jogosult hatóságokat képviselő személy) jogosult a horgász okmányainak, zsákmányának, indokolt esetben felszerelési tárgyainak, csomagjainak, és járművének ellenőrzésére. A kifogott halakat, és az előírt okmányokat a horgász felszólítás nélkül is köteles bemutatni.

3, A halgazdálkodási jog gyakorlója a TOHOSZ. Ezért annak választott tisztségviselői is, mint a jogtulajdonos képviselői, jogosultak részt venni az ellenőrzésben, figyelmeztethetik a szabálytalankodókat a szabálysértés abbahagyására, indokolt esetben hatósági segítséget kérhetnek, eljárást kezdeményezhetnek.

4, A Hhvtv. és más vonatkozó jogszabályok, illetve a TOHOSZ halgazdálkodási vízterületein érvényes horgászati rend egy, vagy több pontjának megsértése esetén a halászati őr, jegyzőkönyvet fesz fel, fénykép és/vagy videó felvételt készít, és bejelenti a TOHOSZ ügyvezetőjének, további intézkedésre. Az ügyvezető, a törvényi előírások szerint jár el azt követően. Az ellenőrzésre jogosult személy a jogosulatlanul horgászótól (halászótól) elveheti a tárgyi bizonyítékokat. Az elvett eszközről, okmányokról átvételi elismervényt ad. Az ellenőrző személy, a jogellenesen kifogott élő hal haladéktalan visszajuttatására utasíthatja az ellenőrzöttet.

5, Az a személy, akitől a területi jegy bevonásra került, vagy a hal fogásával kapcsolatban büntetőjogi, vagy szabálysértési felelősségét állapították meg, és ezért, vagy a halgazdálkodási jogszabálysértés miatt a halgazdálkodási hatóság állami horgász jegy és halászjegyváltástól eltiltó határozatának hatálya alatt áll, semmilyen jogcímen nem horgászhat, és nem halászhat a TOHOSZ halgazdálkodási vízterületein. Amennyiben ilyen személyt horgászaton, vagy halászaton érnek az ellenőrzést végzők, – kártalanítás nélkül – bevonják az okmányait, lefoglalják a tárgyi bizonyítékokat, és feljelentést tesznek a halgazdálkodási hatóságnál.

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK:           

 

1, A felsorolás szerinti vízterületeken való tartózkodás, horgászatot nem érintő általános szabályai a családtagokra, és a kísérőkre is vonatkoznak. Betartásáért és betartatásáért az a horgász, vagy a gyermek felügyeletét ellátó személy a felelős, akihez ezek a személyek tartoznak, és Ő felelős az okozott károk megtérítéséért.

2, Fentieken túlmenően a horgászat, a 2013. évi CII. Törvény és a 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet, továbbá a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény előírásainak betartásával folytatható.

3, A horgászat megkezdése előtt, az érvényes helyi, aktuális szabályokról meg kell győződni. Hívja a halászati őröket, keresse fel az elektronikus oldalakat!

4, Ha olyan vízterületen kívánnak horgászni, amelyik nincs a mellékletben felsoroltak között, akkor feltétlen engedélyt kell kérni a vízterület kezelőjétől!

5, A töltéseken, gátakon, műtárgyakon, árterekben való közlekedés engedélyköteles, és az időjárás függvényében korlátozásra kerülhet sor. Engedélyt vásárolni a KDTVIZIG kirendeltségein lehet.

6, A horgászati tevékenység nem járhat a vízügyi műtárgyak, partvédőművek, hajóútkitűző jelek rongálásával és engedélynélküli átalakításával.

7, Fakivágás, ágas-szedés, bódé, stég, állásépítés, partfal átalakítás, állatok és növények gyűjtése, csaliállat ásás, a vízinövényzet irtása, TILOS!

 

Melléklet:

A MEGYEI GYERMEK területi jegyet korlátozásokkal elfogadó horgász szervezetek halgazdálkodási vízterületeinek megnevezése (zárójelben a víztérkódja):

  1. A) Megyei Szövetségi vízterületek:

1, TOHOSZ – DUNA folyam 1493-1520 fkm között            (17-002-1-1)

2, TOHOSZ – SIÓ csatorna 0-58 fkm között                          (17-003-1-1)

3, TOHOSZ – Sárvíz csatorna 0-37 fkm között                     (17-008-1-1)

4, TOHOSZ – Keselyűsi Holt-Sió                                                (17-024-1-1)

5, TOHOSZ – Szálkai víztározó                                                   (17-043-1-5)

  1. B) Egyesületi vízterületek:

6, Dombóvár Nyergesvölgye HE               – Nyergesvölgyi tó          (17-050-1-4)

7, Dunaföldvári SHE – Solti Holt-Duna                                   (17-016-1-1)

8, Belecskai HE – Kapos csatorna                                             (17-010-1-1)

9, Faddi SHE – Faddi Holt-Duna                                                (17-019-1-5)

10, Hal-Szálka HE – Szálkai Iszapoló tó                                   (17-042-1-5)

11, Hőgyészi SHE – Donát pataki tó I.                                     (17-014-1-1)

– Donát pataki tó II.                                    (17-015-1-1)

12, Kétyi RHE – Horgásztó                                                          (nincs kódja)

13, Kisszékelyi KHE – Csádés tó                                                (17-006-1-5)

14, Kocsolai HE – Kocsolai horgásztó                                      (17-065-1-4)

15, Közalkalmazotti HE – Sötétvölgyi horgásztó                (17-044-1-1)

16, Nagydorogi VHE – Jindra tó (Bikács)                                               (nincs kódja)

17, Pálfai HKHE – Sió csatorna 58-68 fkm között                               (17-003-1-1)

18, Simontornyai HE – Sió csatorna 68-77 fkm között     (17-005-1-1)

19, Szedres VHE – Holt-Sárvíz                                                   (17-041-1-1)

20, Tamási Kossuth HE – Gonozdi I. tó                                  (17-058-1-4)

  • Gonozdi II. tó (17-059-1-4)

21, Tolnai HE – Tolnai Felső Holtág                                          (17-020-1-5)

22, Tolnanémedi Petőfi HE – Sió csatorna 77-82 fkm k.  (17-006-1-1)

23, Tolnanémedi Petőfi HE – Kapos csatorna                     (17-012-1-1)

A felsorolásban nem szereplő vízterületekre, a területi jegy nem érvényes!

A területi jegy, ezen melléklet nélkül ÉRVÉNYTELEN!

Megyei gyermek területi jegyhez tartozó horgászrend
Cimke: